Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007r. > Uchwała Nr XIII/85/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2008 r. Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524897
  Uchwała Nr XIII/85/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2008 r.

 

Uchwaa Nr XIII/85/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2007r.


w sprawie uchwalenia budetu Miasta Braniewa na 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,poz.1271, z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 roku, Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku, Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 roku, Nr 48, poz.327,Nr 138, poz.974, Nr173, poz.1218) oraz art. 165, art.165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832; z 2007 roku, Nr 88, poz.587,Nr 115, poz.791,Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560 )

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

Dochody budetu miasta w wysokoci 34 219 484 z, zgodnie

z zacznikiem nr 1 i nr 1a, z tego:

1) dochody biece w wysokoci 32 726 744 z

2) dochody majtkowe w wysokoci 1 492 740 z.

2

 1. Wydatki budetu miasta w wysokoci 38 489 484 z, zgodnie z zacznikiem nr 2, z tego :

 1. wydatki biece w wysokoci 33 487 875 z,

 2. wydatki majtkowe w wysokoci 5 001 609 z. 1. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008  2010, zgodnie z zacznikiem nr 3.

 2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokoci 5 001 609 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a.

3

1. Deficyt budetu miasta w wysokoci 4 270 000 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z wpyww ze sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 4 270 000 z.

 1. Przychody budetu w wysokoci 5 300 000 z, rozchody w wysokoci 1 030 000 z, zgodnie z zacznikiem nr 4.

4

W budecie tworzy si rezerwy:

 1. ogln w wysokoci - 200 000 z,

 2. celowe w wysokoci 404 864 z, w tym:

  1. w wysokoci 384 864 z z przeznaczeniem na wypat odpraw emerytalnych oraz na podwyki pac dla pracownikw owiaty,

  2. w wysokoci 20 000 z z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych w zakresie zarzdzania kryzysowego.

5

 1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w wysokoci 5 716 432 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.

 2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 6.
6

  1. Ustala si dochody w kwocie 205 000 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 500 z na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych.

  2. Ustala si wydatki w kwocie 8 500 z na realizacj zada okrelonych w programie zwalczania narkomanii.

7

 1. Plan przychodw i wydatkw w cznej kwocie dla zakadw budetowych: przychody - 2 905 333 z; wydatki - 2 905 333 z,

zgodnie z zacznikiem nr 7.

 1. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych: dochody–464 097 z; wydatki–464 097 z, zgodnie z zacznikiem nr 7.

8

 1. Dotacje przedmiotowe dla zakadu budetowego Administracji Budynkw Komunalnych:

  1. z tytuu dopat do 1 m2 powierzchni w zakresie dziaalnoci podstawowej i lokali socjalnych - 204 280 z

  2. z tytuu dopaty do 1m2 powierzchni w zakresie remontw budynkw i lokali komunalnych 73 588 z

  3. z tytuu dopaty do 1m2 powierzchni w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieci 186 479 z

  4. z tytuu dopaty do 1 m2 powierzchni w zakresie utrzymania ogrodu zoologicznego - 123 668 z

  5. z tytuu dopaty do 1 szt w zakresie wyapywania psw bezpaskich – 9 612 z zgodnie z zacznikiem nr 8.

 2. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na czn kwot 1 071 000 z,

 2. dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo wychowawczych w wysokoci - 933 888 z,

 3. innych podmiotw w wysokoci 10 000 z,

zgodnie z zacznikiem nr 9.

 1. Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansw publicznych na czn kwot – 83 500 z, zgodnie zacznikiem nr 10.

9

Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci:

 1. przychody - 180 000 z,

 2. wydatki - 228 000 z,

zgodnie z zacznikiem nr 11.

10

Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na:

 1. sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie - 1 000 000 z

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie - 4 270 000 z

 3. spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw w kwocie - 1 030 000 z;

11

Upowania si Burmistrza do:

 1. zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 1 000 000 z,

 2. zacigania zobowiza:

  1. na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokoci okrelonej w zaczniku nr 3,

  2. z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2008) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2009 roku,

 3. dokonywania zmian w planie wydatkw:

  1. w zakresie rodkw przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie powodujc zwikszenia wielkoci oglnej kwoty zaplanowanej w budecie miasta na wyej wymienione wydatki, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami,

  2. w zakresie rodkw przeznaczonych na zadania inwestycyjne w danym dziale pomidzy zadaniami, nie powodujc likwidacji zadania inwestycyjnego,

 1. lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.

12

Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2008 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 12 i nr 12a.

13

Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta.

14

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko – Mazurskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta.lp.zacznik:
1zal. nr 1 dochody - 2008.pdf
2zal. nr 1a dochody 2008.pdf
3zal. nr 2 wydatki - 2008.pdf
4zal. nr 3 wydatki wielloletnie inwestycyjne- 2008.pdf
5zal. nr 3a wydatki jednoroczne inwestycyjne- 2008.pdf
6zal. nr 4 nadwyzka deficyt-2008.pdf
7zal. nr 5 zadania zlecone 2008.pdf
8zal. nr 6 dotacje z jst -2008.pdf
9zal. nr 7 zaklady budzetowe, dochody wlasne jednostek budzetowych 2008.pdf
10zal. nr 8 dotacje przedmiotowe kalkulacyjnene 2008.pdf
11zal. nr 9 dotacje podmiotowe 2008.pdf
12zal. nr 10 dotacje na zadania wlasne zlecone innym podmiotom 2008.pdf
13zal. nr 11 GFOSiGW 2008.pdf
14zal. nr 12 prognoza kwoty dlugu - 2008.pdf
15zal. nr 12a sytuacja finanowa Miasta Braniewa w latach 2008- 2022.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIII/85/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2008 r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.01.2008, 12:28 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIII/85/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2008 r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.