Strona główna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > dokumenty > Regulamin pracy Dziś jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524978
  Zarządzenia Dyrektora Szkoły
  ORLIK
  Dane teleadresowe

  Regulamin pracy

REGULAMIN PRACY

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

 

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dn.26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24,   poz. 141) i obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1997r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z 1998r.) ustala się Regulamin Pracy w poniższym brzmieniu:

 

Rozdział I

 

Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

1.       Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

a)      Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. 3 im. Senatu RP w Braniewie,

b)      Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Senatu RP w Braniewie,

c)       Pracownikach - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników szkoły,

d)      Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Pracy.

 

2.       Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie ustala porządek wewnętrzny oraz określa związane z działalnością Szkoły obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

3.       Regulamin Pracy obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.

 

4.       Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu Pracy.

 

§ 2

 

      1.   Z każdym z pracowników zawiera się pisemną umowę o pracę na czas nieokreślony,

            określony lub czas wykonywania określonej pracy. Nauczyciele zatrudniani są  

            również na podstawie mianowania.

     

      2.   Każda z umów, o której mowa w ust. l winna określać:

1)    rodzaj pracy,

2)    miejsce jej wykonywania,

3)    termin rozpoczęcia pracy,

4)   wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

Rozdział II

 

Obowiązki stron stosunku pracy

 

§ 3

1. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany w szczególności:

1)           informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą,

2)           zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę,

3)           zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

4)           zapewnić przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników, a zwłaszcza przestrzeganie czasu pracy — punktualne rozpoczynanie i kończenie wszystkich zajęć oraz pełne wykorzystanie nominalnego czasu pracy,

5)           ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

6)           zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp,

7)           terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

8)           zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników,

9)           stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

10)        dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

11)        przyjmować pracowników w sprawie skarg, wniosków i zażaleń.

 

 2.     Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

1)           przestrzegać ustalonego w Szkole czasu pracy i wykorzystywać go w sposób efektywny,

2)           przestrzegać Regulaminu Pracy i założeń programu wychowawczego oraz ustalonego  w Szkole porządku,

3)           dokładnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych,

4)           przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.,

5)           przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników, okazywania pomocy i ułatwiania adaptacji zawodowej młodym pracownikom,

6)           dbać o dobro Szkoły, chronić jej mienie i używać zgodnie z przeznaczeniem,

7)           dbać o czystość i porządek na swoim stanowisku pracy i wokół niego,

8)           zapobiegać sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku Szkoły,

9)           przestrzegać tajemnicy służbowej,

10)        podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętność pracy,

11)        zabezpieczyć po zakończeniu pracy powierzone mu pomieszczenia i ich wyposażenie, narzędzia, dokumenty, pieczęci itp., a także wyłączyć wszystkie urządzenia, które powinny być wyłączone.

 

Rozdział III

 

Czas pracy

 

§ 4

 

1.       Czas pracy pracowników administracji i obsługi nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godziny na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

2.       Zakresy czynności oraz godziny pracy pracowników administracji i obsługi ustalane  są odrębnie.

3.       Liczba wolnych sobót w danym roku kalendarzowym określana jest odrębnymi  przepisami. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są prowadzone w soboty na zasadzie przeniesienia z innego dnia.

4.       Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

5    Liczba godzin ponadwymiarowych dla pracowników nie będących nauczycielami  nie może    być większa niż 150 godzin w roku.

 

§ 5

 

1.       Czas pracy nauczycieli uwzględniając zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie się do zajęć, doskonalenie  zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów uczniowskich, nie może przekroczyć 

      40 godzin tygodniowo.

2.       Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.

3.       Zadania dodatkowe i czas w jakim mają być realizowane, określa indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez Dyrektora.

 

§ 6

 

      Dyrektor może dla niektórych stanowisk pracy ustalić inny czas rozpoczynania i  kończenia pracy, jednak z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.

 

Rozdział IV

 

Postanowienia porządkowe

 

§ 7

 

      Kontrolą dyscypliny pracy i jej oceną zajmuje się Dyrektor.

 

§ 8

 

1.       Zwolnienia od pracy są udzielane na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15.05.1996r. w  sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281).

2.       Pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia tego udziela Dyrektor Szkoły.

3.       Zwolnienia, o których mowa w ust. 2, wymagają odnotowania w książce ewidencji nieobecności w godzinach służbowych. Godzinę wyjścia i powrotu do pracy pracownik potwierdza swoim podpisem. W przypadku nauczycieli zgłoszenie wyjścia w czasie zajęć dydaktycznych winno być zgłoszone Dyrektorowi osobiście, aby mógł on na czas nieobecności nauczyciela zapewnić zastępstwo.

4.       Pracownicy administracji i obsługi korzystają z 15 minutowej przerwy na posiłek wliczonej do czasu pracy.


§
9

 

1.         O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien uprzedzić Dyrektora.

2.         W razie niestawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany zawiadomić o przyczynie i przewidywanym czasie nieobecności pierwszego dnia jej trwania, jednak nie później niż w dniu następnym -  osobiście, przez inne osoby, telefonicznie lub drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

3.         Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, będzie usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.

4.         Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy, przedstawiając przyczyny nieobecności lub spóźnienia, a na żądanie Dyrektora także odpowiednie dowody.

5.         Dyrektor może zwolnić pracownika na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami pracy. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

6.         Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:

                   1)      ślubu pracownika - 2 dni,

2)      urodzenia się dziecka pracownika - 2 dni,

3)      ślubu dziecka pracownika - l dzień,

4)      zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy - 2 dni

5)      zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - 1 dzień

 

7.      W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami Dyrektor jest zobowiązany zwolnić pracownika z pracy : 

1)      w celu wykonywania zadań lub czynności :

a)      ławnika w sądzie,

b)      członka komisji pojednawczej, 

2)      w celu :

a)      wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

b)      stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium ds. wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,

c)      przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,

d)      oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,

e)      uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest członkiem tej rady;   

3)      w celu występowania w charakterze:

a)      biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium ds. wykroczeń,

b)      strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.

 


§ 10

 

      Po godzinach pracy w pomieszczeniach służbowych można przebywać jedynie w 

      uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora.

 

§11

 

1.            Pracownicy nie będący nauczycielami są zobowiązani niezwłocznie zgłosić kierownikowi gospodarczemu wszelkie przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie zleconych zadań.

2.            Nauczyciela obowiązuje sprawdzenie wpisów w księdze zastępstw. W razie niemożności zrealizowania przydzielonych godzin zastępstw doraźnych ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub jego zastępcę nie później niż w dniu poprzedzającym ustalony plan zastępstw.

 

§ 12

 

      Pracownicy mogą być zatrudnieni poza obowiązującym czasem pracy na zasadach 

      określonych w Kodeksie Pracy lub odrębnych przepisach.

 

§ 13

 

     Dokumentowanie obecności w pracy pracowników administracji i obsługi polega na 

     podpisaniu się na liście obecności danego dnia, a nauczycieli dodatkowo na wpisaniu tematu zajęć i

     podpisaniu się w stosownych rubrykach dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć.

 

Rozdział V

 

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych

 

§ 14

 

1.         Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami określonymi w dziale VII Kodeksu Pracy (art. 152-173).

2.         Przysługujący pracownikowi niepedagogicznemu urlop wypoczynkowy ustalony w planie urlopów przyznaje się w całości lub w częściach, z których jedna musi obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pozostałą część urlopu pracownik uzgadnia z Dyrektorem.

3.         Zasady udzielania urlopów nauczycielom reguluje Karta Nauczyciela.

4.         Plan urlopów ustala Dyrektor, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy Szkoły.

 

§ 15

1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy Szkoły przy czym:

1) okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze,

2) przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 

2. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego nauczycieli określa art. 69 ustawy - Karta Nauczyciela.

  

3. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownik zobowiązany jest przekazać obowiązki innemu pracownikowi wyznaczonemu przez przełożonego celem zapewnienia ciągłości pracy.

 

§ 16

 

1.       Część urlopu nauczyciela nie wykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, szkolenia wojskowego zostaje zrekompensowana przez Dyrektora w postaci urlopu uzupełniającego do 8 tygodni.

2.       Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

§ 17

 

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy. W przypadku nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

§18

 

Pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeśli złoży w tym celu odpowiednie oświadczenie.

 

 

Rozdział VI

 

Ochrona czasu pracy nauczyciela oraz uczniów

 

§ 19

 

Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich planowanych zajęć w szkole i obejmuje także zajęcia wynikające z planu dydaktyczno- wychowawczego. Dyrektor winien równomiernie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, obciążyć nauczycieli dodatkowo zajęciami dydaktycznymi, wychowawczymi, a także organizacyjnymi.

 

§ 20

 

W czasie przeznaczonym na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy Szkoły, należy w miarę możliwości zrezygnować z :

1)           organizowania konferencji, narad i odpraw z udziałem nauczycieli, z wyjątkiem konferencji metodycznych, na zasadach określonych odrębnymi  przepisami, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub za jego zgodą,

2)           udzielania nauczycielom urlopów lub zwolnień od pracy na zjazdy, konferencje lub inne imprezy organizowane przez instytucje, o ile obowiązek zwolnienia nie wynika z odrębnych przepisów.

§ 21

 

W godzinach przeznaczonych na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy Szkoły nie należy:

1)           organizować posiedzeń Rady Pedagogicznej i innych zebrań nauczycielskich,

2)           organizować imprez artystycznych i uroczystości z udziałem uczniów i nauczycieli z wyjątkiem imprez związanych z uroczystościami państwowymi i szkolnymi ujętych w planie pracy Szkoły,

3)           organizować prac społeczno-użytecznych, wyjść uczniów na przedstawienia teatralne i seanse filmowe, jeżeli te zajęcia nie są związane z realizacją programu nauczania i wychowania,

4)           urządzać zebrań przez organizacje młodzieżowe i inne organizacje społeczne działające na terenie Szkoły.

 

§ 22

 

Zawieszenie zajęć szkolnych lub ich przerwanie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w Rozporządzeniu MEN zawartych w Dz. U. nr 119 z 1996r., poz. 562, na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora.

 

Rozdział VII

 

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

 

§ 23

 

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. (Dz. U. nr 114, poz. 545).

 

§ 24

 

Kobiet w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie można bez ich zgody delegować je poza stałe miejsce pracy. Nauczycielce będącej w ciąży nie wolno bez jej zgody przydzielić godzin ponadwymiarowych.

 

§ 25

 

Kobiety opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować poza miejsce pracy.

 

§ 26

 

Pracownica karmiąca piersią, jeśli ten fakt został stwierdzony świadectwem lekarskim, ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy; karmiąca więcej niż jedno dziecko - do 2 przerw po 45 minut każda. Pracownicy pracującej mniej niż 4 godziny dziennie nie przysługuje przerwa na karmienie.

§ 27

 

W  Szkole nie zatrudnia się młodocianych, a w szczególności młodocianych, którzy nie ukończyli 16 lat, oraz nie ustala się wykazu prac wzbronionych młodocianym.

§ 28

 

Wykaz prac wzbronionych kobietom jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287).

 

Rozdział VIII

 

Wynagrodzenie za pracę

 

§ 29

 

Za wykonywanie powierzonych obowiązków pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości wynikającej z umowy o pracę lub aktu mianowania zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie.

 

Rozdział IX

 

Naruszenie regulaminu

 

§ 30

 

Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny Dyrektor może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52, par. l pkt.l Kodeksu Pracy). W przypadku nauczycieli stosuje się art. 76 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 31

 

W rozumieniu niniejszego Regulaminu naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych jest w szczególności:

1)           niewykonanie polecenia Dyrektora,

2)           nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.,

3)           niedochowanie tajemnicy służbowej,

4)           opuszczanie miejsca pracy lub spóźnianie się do pracy bez usprawiedliwienia,

5)           zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

6)           wykazywanie obraźliwego lub lekceważącego stosunku do przełożonych  i współpracowników,

7)           przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających albo spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy lub na terenie szkoły,

8)           fałszowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą,

9)           kradzież, bezprawne użycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Szkoły,

10)        załatwianie prywatnych spraw w godzinach pracy lub wykorzystywanie w tym celu innego mienia Szkoły.

 

§ 32

 

1.       Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia 

      obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek 

      do pracy.

2.       Dyrektor może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli uzna za wystarczające

      zastosowanie wobec pracownika innych środków dyscyplinujących.

 

§ 33

 

W przypadku popełnienia przez pracownika uchybień mniejszej wagi lub wystąpienia okoliczności łagodzących stosuje się kary porządkowe za naruszenie porządku i dyscypliny pracy zgodnie z art. 108-113 Kodeksu Pracy i art.75 Karty Nauczyciela.

 

§ 34

 

O wymierzeniu kary decyduje Dyrektor, który powiadamia na piśmie pracownika o ukaraniu. Jeżeli pracownik uzna ukaranie za nieuzasadnione może, w terminie 7 dni, wnieść do Dyrektora sprzeciw. Jeżeli Dyrektor w ciągu 14 dni nie odrzuci sprzeciwu pracownika, jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

§ 35

 

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu pracownika Dyrektor podejmuje po zasięgnięciu opinii związku zawodowego, który reprezentuje interesy pracownika.

 

§ 36

 

1.            Pracownik, którego sprzeciw został odrzucony może, w terminie 14 dni odwołać się do sądu pracy o uchylenie kary.

2.            Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą.

 

 

 

Rozdział X

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 

§ 37

 

Każdego nowo przyjętego pracownika obowiązuje przed przystąpieniem do pracy szkolenie w zakresie bhp i ppoż.

 

§ 38

 

Dyrektor i pracownicy Szkoły są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zadań w zakresie bhp i ochrony ppoż.

 

§ 39

 

Dyrektor lub szkolny inspektor bhp obowiązany jest:

 

1)           zaznajomić każdego nowo przyjętego pracownika z zarządzeniami i przepisami bhp i  ppoż.,

2)           prowadzić systematyczne szkolenia bhp i ppoż.,

3)           organizować pracę zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

4)           kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie i badania okresowe,

5)           zaopatrzyć określone grupy pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.

§ 40

 

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla pracownika lub osób postronnych, pracownik może powstrzymać się od wykonania pracy, zawiadamiając o tym Dyrektora.

 

§ 41

 

W budynku Szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego.

 

§ 42

 

Szczegółowe przepisy ppoż. oraz wynikające z nich zadania zawarte są w szkolnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

Rozdział XI

 

Nagrody i wyróżnienia

 

§ 43

 

1.       Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane pracownikom, którzy poprzez wzorowe 

      wypełnianie obowiązków oraz przejawianie inicjatyw w pracy przyczyniają się w 

      szczególny sposób do lepszego funkcjonowania Szkoły.

2.   Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielane w następujących formach:

1)           nagroda dyrektora,

2)           dodatek motywacyjny,

3)           premia uznaniowa.

3.       Decyzję o przyznaniu nagrody opiniują związki zawodowe działające w szkole.

4.       Fakt przyznania nagrody zostaje odnotowany w aktach osobowych pracownika.

 

Rozdział XII

 

Postanowienia końcowe

§ 44

 

1.       Do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu uprawniony jest Dyrektor Szkoły w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.

2.       O wszelkich zmianach, zarządzeniach, zawiadomieniach oraz ogłoszeniach dotyczących praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Pracy pracownicy będą informowani w formie pisemnej.

3.       Każdy nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy potwierdza pisemnie przyjęcie postanowień Regulaminu Pracy do wiadomości i przestrzegania.

4.       Zmienione postanowienia Regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie 14 dni od daty podania ich do wiadomości.

§ 45

 

1. Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w godzinach pracy Szkoły. Interesanci, w uzasadnionych przypadkach, mogą indywidualnie uzgodnić w sekretariacie szkoły inną godzinę przyjęcia ich przez Dyrektora Szkoły. 

2. Sekretariat Szkoły jest czynny dla pracowników, uczniów i interesantów codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

  


§ 46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu   Pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela.

  

§ 47

Regulamin niniejszy został ustalony w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.

 

§ 48

Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego podpisaniu i podaniu do wiadomości w formie zarządzenia oraz poprzez udostępnienie jego treści w pokoju nauczycielskim i sekretariacie Szkoły.

 

§ 49

 

Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie wchodzi w życie w terminie 14 dni od podania jego treści do wiadomości zatrudnionym pracownikom, tj. od dnia 3.09.2007 r. i obowiązuje do czasu jego zmiany.

 

 

 

 

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Regulamin pracy”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
ElĹźbieta Zawadka18.02.2009, 14:09 CETzmiany w dokumencie
Elżbieta Zawadka18.02.2009, 14:07 CETdołączenie regulaminu pracy

pełny rejestr zmian dla tej strony
do góry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urząd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeżone.