Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007r. > Uchwała Nr XIII/82/07 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6385953
  Uchwała Nr XIII/86/07 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Uchwała NR XIII/87/07 W sprawie określenia zasad zawierania na kolejny okres umów dzierżawy, najmu i użyczenia zawartych na czas oznaczony do trzech lat
  Uchwała Nr XIII/88/07 w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2008-2011.
  Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

  Uchwała Nr XIII/82/07 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok

 

Uchwaa Nr XIII/82/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2007r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2007 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2007 uchwalonego uchwa Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 marca 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2007r. zmienionej uchwa Nr VI/21/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007r, uchwa Nr VII/33/07 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2007r., uchwa Nr VIII/37/07 z dnia 27 czerwca 2007r., uchwa Nr IX/52/07 Rady Miejskiej z dnia 17 padziernika 2007r., uchwa Nr XI/72/07 Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2007r. oraz uchwa Nr XII/81/07 Rady Miejskiej z dnia 05 grudnia 2007r.poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 18 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 176 306 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

 3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 158 306 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 33 463 164 z,

 2. plan wydatkw ogem – 36 532 451 z,

 3. deficyt budetu – 3 069 287 z.


 1. Wydatki majtkowe w 2007r. po zmianach wynosz 4 400 525 z w tym:

 1. wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 4 400 525 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

 1. Plan dochodw i wydatkw po zmianach wynosi dla:

   1. rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych:

   1. dochody – 432 539 z

   2. wydatki - 450 432,31 z

   1. dla zakadw budetowych:

    1. przychody – 3 661 649 z

    2. wydatki 3 989 151,20 z

zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

 1. Dotacje przedmiotowe dla zakadu budetowego Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie po zmianach ustala si w wysokoci 562 449 z zgodnie z zacznikiem nr 5.

 2. Dotacje podmiotowe po zmianach wynosz dla:

   1. gminnych instytucji kultury na czna kwot – 976 308 z

   2. dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo – wychowawczych w wysokoci – 836 640 z

   3. innych podmiotw w wysokoci – 10 000 z

zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zal. nr 1.pdf
2zal. nr 2.pdf
3zal. nr 3 wydatki wielloletnie inwestycyjne-20 grudnia 2007.pdf
4zal. nr 3a wydatki jednoroczne inwestycyjne- 20 grudnia2007.pdf
5zal. nr 4 - zaklady budzetowe, dochody wlasne- 20 grudniak 2007.pdf
6zal. nr 5 dotacje przedmiotowe - stawki jednostkwe 20 grudnia 2007.pdf
7zal. nr 6 dotacje podmiotowe- przedszkola+instytucje kultury + inne-22.12.2007.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIII/82/07 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.01.2008, 11:46 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIII/82/07 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.