Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > IV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011r. > Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524920
  IX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 sierpnia 2011r.
  X sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011r.
  XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r.
  XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r.

  Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024

 

UCHWAA Nr IV/19/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 01 lutego 2011 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa

na lata 2011 – 2024
Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z p. zm.) w zwizku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z p. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:1


Wieloletni Prognoz Finansow Miasta Braniewa na lata 2011 - 2024 zgodnie z zacznikiem nr 1.

2

Prognoz kwoty dugu Miasta Braniewa na lata 2011-2024 zgodnie z zacznikiem nr 2.

3

Wykaz przedsiwzi Miasta Braniewa na lata 2011-2024 zgodnie z zacznikiem nr 3.

4

Objanienia dla wartoci przyjtych w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 zgodnie z zacznikiem nr 4.

5

  1. Upowania si Burmistrza Miasta do zacigania zobowiza zwizanych z realizacja przedsiwzi okrelonych w zaczniku nr 3.

  2. Upowania si Burmistrza Miasta do zacigania zobowiza z tytuu umw , ktrych

realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania jednostki i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy.
6

Upowania si Burmistrza Miasta do:

1) przekazania uprawnie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania jednostki i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy.

4

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta .


5

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje od 01 stycznia 2011 roku.lp.zacznik:
1WPF.pdf
2PROGNOZA DŁUGU MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 - 2024.pdf
3WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 -2014 .pdf
4Zał. Nr 4 Objaśnienia WPF Braniewo.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.03.2011, 12:32 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.