Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > WYBORY PREZYDENTA 2015 > Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524885
  Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

 

Warszawa, dnia 11 maja 2015 r.

PASTWOWA
KOMISJA WYBORCZAZPOW-603-439/15Informacja
o warunkach udziau w ponownym gosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach gosowania utworzonych w kraju, ktre zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.Pastwowa Komisja Wyborcza, w zwizku z ponownym gosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ktre zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., przypomina o warunkach udziau w ponownym gosowaniu w obwodach gosowania utworzonych w kraju.

Warunki te okrelone s w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pn. zm.).

Prawo udziau w ponownym gosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, ktry:

 • najpniej w dniu ponownego gosowania koczy 18 lat,

 • nie zosta pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sdu,

 • nie zosta ubezwasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sdu,

 • nie zosta pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunau Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborcw. Mona by wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborcw sporzdzaj urzdy gmin.

I.          Gosowanie w obwodzie waciwym dla miejsca staego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stay na obszarze gminy, ktry nie zoy wniosku o wpisanie do staego rejestru wyborcw w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborcw na wasny wniosek, bdzie ujty z urzdu w spisie wyborcw sporzdzonym dla obwodu gosowania waciwego dla jego miejsca zamieszkania.

II.          Gosowanie w innym obwodzie ni waciwy dla miejsca staego zamieszkania.

 • Gosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osb niepenosprawnych

  • Wyborca, ktry nie zoy do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborcw w wybranym obwodzie gosowania w kraju, ani do dnia 7 maja 2015 r. w obwodzie gosowania za granic, moe po dniu pierwszego gosowania, a przed ponownym gosowaniem, zoy taki wniosek i w zwizku z tym gosowa w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w ktrej stale zamieszkuje (innym ni waciwy dla jego miejsca staego zamieszkania) lub w ktrej bdzie przebywa w dniu wyborw. Wniosek taki skada si w urzdzie gminy, w ktrej znajduje wybrany lokal wyborczy, najpniej w 5. dniu przed dniem ponownego gosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

Wniosek moe dotyczy kadego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osb niepenosprawnych.

Wyborca dopisany do spisu wyborcw na wasny wniosek zostanie z urzdu skrelony ze spisu w miejscu staego zamieszkania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborcw na swj wniosek przed pierwszym gosowaniem w dniu 10 maja br. bd ujte w tym spisie wyborcw w ponownym gosowania (tzw. II tury wyborw). Wzicie udziau w ponownym gosowaniu w innym obwodzie bdzie moliwe wycznie po otrzymaniu z urzdu gminy lub od konsula, ktry sporzdzi spis wyborcw, zawiadczenia o prawie do gosowania.

Dotyczy to take onierzy penicych zasadnicz lub okresow sub wojskow oraz penicych sub w charakterze kandydatw na onierzy zawodowych lub odbywajcych wiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownikw odbywajcych zasadnicz sub w obronie cywilnej poza miejscem staego zamieszkania, policjantw z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej oraz Suby Wiziennej penicych sub w systemie skoszarowanym, ktrzy przed gosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. zostali dopisani do spisu wyborcw w wybranym przez siebie spisie wyborcw.

 • Gosowanie na podstawie zawiadczenia o prawie do gosowania

Wyborca zmieniajcy miejsce pobytu po dniu pierwszego gosowania, a przed ponownym gosowaniem, moe otrzyma zawiadczenie o prawie do gosowania w dniu ponownego gosowania. Z zawiadczeniem takim mona gosowa w dowolnym obwodzie gosowania w kraju, za granic lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie takiego zawiadczenia skada si po dniu pierwszego gosowania w urzdzie gminy, w ktrej wyborca jest ujty w spisie wyborcw, nie pniej jednak ni w 2. dniu przed dniem ponownego gosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r. Wniosek moe zosta zoony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zawiadczenia wyborca moe upowani inn osob. Wwczas wyborca sporzdza wniosek o wydanie zawiadczenia i upowanienie (moe to by jeden dokument), w ktrym wskazuje swoje imi (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a take dane osoby upowanionej do odebrania zawiadczenia. Wyborca, ktremu wydano zawiadczenie o prawie do gosowania zostanie z urzdu skrelony ze spisu wyborcw, w ktrym by ujty w pierwszym gosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. Wyborcy, ktrzy zoyli wniosek o wydanie zawiadczenia o prawie do gosowania przed pierwszym gosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. otrzymali dwa zawiadczenia i w ponownym gosowaniu bd mogli gosowa wycznie na podstawie otrzymanego wczeniej zawiadczenia o prawie do gosowania.

Naley zwrci szczegln uwag, aby nie utraci zawiadczenia o prawie do gosowania. W przypadku jego utraty, niezalenie od przyczyny, nie bdzie moliwe otrzymanie kolejnego zawiadczenia, ani wzicie udziau w ponownym gosowaniu w obwodzie waciwym dla w miejsca staego zamieszkania.

 • Gosowanie w szpitalach, domach pomocy spoecznej, zakadach karnych i aresztach ledczych oraz w domach studenckich

Wyborcy, ktrzy bd przebywa w dniu ponownego gosowania w szpitalach, domach pomocy spoecznej, zakadach karnych i aresztach ledczych zostan wpisani do spisw wyborcw sporzdzonych dla obwodw gosowania utworzonych w tych jednostkach i bd mogli gosowa w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywajce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborcw.

Na takich samych zasadach bd mogli gosowa wyborcy przebywajcy w domach studenckich lub zespoach domw studenckich, w ktrych utworzono obwody gosowania.

Wyborcy wpisani do spisu wyborcw w wyej wymienionych jednostkach zostan z urzdu skreleni ze spisu w miejscu staego zamieszkania.

Osoby, ktre przybd do wyej wymienionych jednostek w dniu ponownego gosowania, bd mogy gosowa w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zawiadcze o prawie do gosowania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborcw w obwodach gosowania utworzonych w szpitalach, zakadach pomocy spoecznej, zakadach karnych i aresztach ledczych oraz w domach studenckich lub zespoach domw studenckich w pierwszym gosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. bd ujte w tym spisie wyborcw rwnie w przypadku przeprowadzania ponownego gosowania (tzw. II tury wyborw). Wzicie udziau w ponownym gosowaniu w innym obwodzie bdzie moliwe wycznie po otrzymaniu zawiadczenia o prawie do gosowania z urzdu gminy, ktry sporzdzi spis wyborcw. Ponadto wyborcy, ktrzy opucili szpital, zakad pomocy spoecznej, zakad karny lub areszt ledczy po dniu pierwszego gosowania bd mogli by dopisani do spisu wyborcw przez obwodow komisj wyborcz w miejscu staego zamieszkania jeeli udokumentuj, e opucili t jednostk w okresie pomidzy dniem pierwszego gosowania, tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownego gosowania.

 • Gosowanie w kraju wyborcw stale zamieszkaych za granic

  • Wyborca stale zamieszkay za granic, ktry bdzie przebywa w Polsce w dniu ponownego gosowania, moe wzi udzia w tym gosowaniu w dowolnym obwodzie gosowania, jeli przedoy obwodowej komisji wyborczej wany polski paszport oraz dokument potwierdzajcy, e stale zamieszkuje za granic. Dokumentem takim moe by np. karta staego pobytu, dokument potwierdzajcy zatrudnienie za granic lub dokument potwierdzajcy uprawnienie do korzystania ze wiadcze ubezpieczenia spoecznego za granic. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze tak osob do spisu wyborcw, zaznaczajc to w paszporcie przez odcinicie pieczci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

  • Wyborca stale zamieszkay za granic moe rwnie gosowa na podstawie zawiadczenia o prawie do gosowania wydanego przez konsula, o ile zosta na swj wniosek wpisany do spisu wyborcw w obwodzie gosowania utworzonym za granic.

III.          Gosowanie korespondencyjne.

Wyborcy, ktrzy zgosili zamiar gosowania korespondencyjnego przed pierwszym gosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. rwnie w ponownym gosowaniu bd gosowali korespondencyjnie. Wjt (burmistrz, prezydent miasta) przele tym wyborcom pakiety wyborcze na ten sam adres, na ktry pakiety zostay wysane przed pierwszym gosowaniem. Nie ma moliwoci zmiany tego adresu. Wyborca moe zrezygnowa z gosowania korespondencyjnego, w tym take po tzw. pierwszej turze, wycznie poprzez pobranie zawiadczenia o prawie do gosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien zoy w urzdzie gminy, w ktrej jest ujty w spisie wyborcw. Zoenie wniosku musi nastpi przed wysaniem przez wjta (burmistrza, prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, lecz wycznie jeeli wyborca zwrci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym

Natomiast wyborca, ktry nie zgosi zamiaru gosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., moe po dniu pierwszego gosowania, a przed ponownym gosowaniem, zgosi zamiar gosowania korespondencyjnego w ponownym gosowaniu. Zamiar gosowania korespondencyjnego powinien by zgoszony przez wyborc w urzdzie gminy, w ktrej wpisany jest do rejestru wyborcw, najpniej w 10. dniu przed dniem ponownego gosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

Zgoszenie moe by dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawiera nazwisko i imi (imiona), imi ojca, dat urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborw, ktrych dotyczy zgoszenie a take wskazanie adresu, na ktry ma by wysany pakiet wyborczy, albo deklaracj osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzdzie gminy oraz owiadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborcw w danej gminie.

W zgoszeniu wyborca moe zada przesania mu wraz z pakietem wyborczym nakadki na kart do gosowania sporzdzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skrelony ze spisu w obwodzie waciwym dla miejsca staego zamieszkania i ujty w spisie wyborcw w obwodzie gosowania waciwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celw gosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w ktrej stale zamieszkuje.

Wyborca, nie pniej ni 7 dni przed dniem ponownego gosowania, otrzyma z urzdu gminy pakiet wyborczy, ktry zostanie dorczony wycznie do rk wasnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzajcego tosamo i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeeli wyborca we wniosku zadeklarowa osobisty odbir pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie bdzie moliwy do odebrania w urzdzie gminy (w godzinach pracy urzdu).

Jeeli wyborca nie moe potwierdzi odbioru, dorczajcy sam stwierdzi dat dorczenia oraz wskae odbierajcego i przyczyn braku jego podpisu.

W przypadku nieobecnoci wyborcy pod wskazanym adresem dorczajcy umieci zawiadomienie o terminie powtrnego dorczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to moliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtrnego dorczenia nie moe by duszy ni 3 dni od dnia pierwszego dorczenia.

W skad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz: koperta zwrotna, karta do gosowania w ponownym gosowaniu, koperta na kart do gosowania, owiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu gosu na karcie do gosowania, instrukcja gosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakadka na kart do gosowania sporzdzona w alfabecie Braille'a — jeeli wyborca zada jej przesania.

Na karcie do gosowania wyborca oddaje gos, w sposb okrelony w informacji znajdujcej si w dolnej czci karty do gosowania. Naley pamita, e znakiem „x” s dwie linie przecinajce si w obrbie kratki przeznaczonej na oddanie gosu.

Po oddaniu gosu naley kart do gosowania umieci w kopercie oznaczonej „Koperta na kart do gosowania” i kopert t zaklei. Niezaklejenie koperty na kart do gosowania spowoduje, e karta do gosowania nie bdzie uwzgldniona przy ustalaniu wynikw gosowania.

Zaklejon kopert na kart do gosowania naley woy do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej naley take woy owiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu gosu. Przed woeniem owiadczenia do koperty zwrotnej naley wpisa na nim miejscowo i dat jego sporzdzenia oraz wasnorcznie je podpisa. Niewoenie owiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, e karta do gosowania nie bdzie uwzgldniona przy ustalaniu wynikw gosowania.

Kopert zwrotn naley zaklei i nada osobicie w placwce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej najpniej:

-       do 21 maja 2015 r., jeeli placwka pocztowa znajduje si w gminie, w ktrej wyborca jest ujty w spisie wyborcw,

-       do 20 maja 2015 r. w dowolnej placwce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Osoba niepenosprawna moe umwi si na odbir koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez ni wskazanym (np. w jej mieszkaniu). W przypadku, gdy odbioru ma dokona pracownik Poczty Polskiej, naley umwi si z nim najpniej na dzie 21 maja 2015 r.

Wyborca moe przed dniem ponownego gosowania osobicie dostarczy kopert zwrotn do waciwego urzdu gminy (w godzinach pracy tego urzdu) lub w dniu ponownego gosowania, do czasu jego zakoczenia, osobicie dostarczy kopert zwrotn do obwodowej komisji wyborczej, ktrej adres znajduje si na kopercie zwrotnej.

Gosowa korespondencyjne nie mog wyborcy umieszczeni w spisach wyborcw w: obwodach gosowania utworzonych w zakadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spoecznej, zakadach karnych i aresztach ledczych oraz domach studenckich lub zespoach domw studenckich, a ponadto wyborcy, ktrzy udzielili penomocnictwa do gosowania. Jak wskazano powyej w przypadku gdy wyborca zgosi zamiar gosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zawiadczenia o prawie do gosowania w miejscu pobytu w dniu wyborw nie wydaje si po wysaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba e zwrci on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

IV.          Gosowanie przez penomocnika

Prawo do gosowania za porednictwem penomocnika w ponownym gosowaniu maj wyborcy, ktrzy najpniej w dniu ponownego gosowania ukocz 75 lat, a take wyborcy posiadajcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pn. zm.), w tym rwnie wyborcy posiadajcy orzeczenie organu rentowego o:

1) cakowitej niezdolnoci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);

2) niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) cakowitej niezdolnoci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidw;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidw;

a take osoby о staej albo dugotrwaej niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym, ktrym przysuguje zasiek pielgnacyjny.

Penomocnikiem moe by osoba wpisana do rejestru wyborcw w tej samej gminie, co udzielajcy penomocnictwa do gosowania lub posiadajca zawiadczenie o prawie do gosowania.

Penomocnikiem nie moe by osoba wchodzca w skad komisji obwodowej waciwej dla obwodu gosowania osoby udzielajcej penomocnictwa do gosowania, a take mowie zaufania, jak rwnie kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Penomocnictwo mona przyj tylko od jednej osoby lub od dwch osb, jeeli co najmniej jedn z nich jest wstpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstpny (syn, crka, wnuk, wnuczka, itd.), maonek, brat, siostra lub osoba pozostajca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do penomocnika.

Penomocnictwa udziela si przed wjtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzdu gminy upowanionym przez wjta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporzdzania aktw penomocnictwa do gosowania.

Wyborcy, ktrym penomocnictwo zostao udzielone przed dniem pierwszego gosowania w dniu 10 maja 2015 r. bd mogli gosowa na podstawie aktu penomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji w dniu pierwszego gosowania) rwnie w ponownym gosowaniu. Wraz ze spisem wyborcw przed ponownym gosowaniem komisja otrzyma aktualn list wyborcw, ktrzy udzielili penomocnictwa do gosowania. Na podstawie tej listy komisja dopuci do gosowania osoby posiadajce penomocnictwo do gosowania, ktre gosujc w pierwszym gosowaniu, odday komisji akt penomocnictwa.

Natomiast wyborca, ktry nie zoy wniosku o sporzdzenie aktu penomocnictwa przed pierwszym gosowaniem w dniu 10 maja 2015 r., w celu sporzdzenia aktu penomocnictwa przed ponownym gosowaniem, skada wniosek do wjta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w ktrej jest wpisany do rejestru wyborcw. Wniosek naley zoy najpniej w 9. dniu przed dniem ponownego gosowania, tj. do dnia 15 maja 2015 r. Wzr wniosku stanowi zacznik nr 2 do rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporzdzenia aktu penomocnictwa do gosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organw stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wzr doczony do informacji).

Do wniosku naley doczy:

-     pisemn zgod osoby majcej by penomocnikiem na przyjcie penomocnictwa – wzr zgody na przyjcie penomocnictwa stanowi zacznik nr 6 do rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji wskazanego wyej (wzr doczony do informacji);

-     kopi aktualnego orzeczenia waciwego organu orzekajcego o ustaleniu stopnia niepenosprawnoci, jeeli wyborca udzielajcy penomocnictwa w dniu gosowania nie bdzie mia ukoczonych 75 lat;

-     kopi zawiadczenia o prawie do gosowania wydanego osobie majcej by penomocnikiem, jeeli osoba ta nie jest ujta w rejestrze wyborcw w tej samej gminie co udzielajcy penomocnictwa.

Akt penomocnictwa jest sporzdzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeeli wyborca zwrci si o to we wniosku o jego sporzdzenie.

Wyborca ma prawo cofnicia udzielonego penomocnictwa. Cofnicie penomocnictwa nastpuje przez zoenie najpniej na 2 dni przed dniem ponownego gosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r., stosownego owiadczenia wjtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w ktrej sporzdzono akt penomocnictwa, lub przez dorczenie takiego owiadczenia waciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego gosowania.

Wyborca, ktry udzieli penomocnictwa moe gosowa osobicie w lokalu wyborczym, jeeli wczeniej nie odda gosu penomocnik. Gosowanie osobiste przez wyborc powoduje wyganicie penomocnictwa.

Gosowania przez penomocnika nie przeprowadza si w: obwodach gosowania utworzonych w zakadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spoecznej, zakadach karnych i aresztach ledczych oraz domach studenckich, a take w obwodach gosowania utworzonych za granic i na polskich statkach morskich.

V.          Dopisywanie wyborcw do spisw w dniu ponownego gosowania

W dniu ponownego gosowania obwodowe komisje wyborcze dopisuj do spisu wyborcw jedynie tych wyborcw, ktrzy:

 • przedo zawiadczenie o prawie do gosowania w dniu ponownego gosowania,

 • zostali pominici w spisie, jeeli udokumentuj, e stale zamieszkuj na terenie danego obwodu gosowania, a urzd gminy potwierdzi, e nie otrzyma zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborcw w innym obwodzie,

 • s obywatelami polskimi stale zamieszkujcymi za granic, gosujcymi w kraju na podstawie wanego polskiego paszportu,

 • zostali skreleni ze spisu dla danego obwodu gosowania w zwizku z wpisaniem do spisu wyborcw w szpitalu, domu pomocy spoecznej, zakadzie karnym lub areszcie ledczym, jeeli udokumentuj, e opucili t palcwk przed dniem ponownego gosowania,

 • chc gosowa w obwodzie utworzonym w zakadzie opieki zdrowotnej, domu pomocy spoecznej, zakadzie karnym lub areszcie ledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem ponownego gosowania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Anna Kroczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk12.05.2015, 07:57 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.