Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Gimnazjum nr 1 > Zaproszenie do skladania ofert ( dotyczy zamówienia na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami na wymianę podłogi w sali gimnastycznej) Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524915
  dokumenty
  aktualności

  Zaproszenie do skladania ofert ( dotyczy zamówienia na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami na wymianę podłogi w sali gimnastycznej)

 

Braniewo, 24.03.2015

Gimnazjum nr 1

14- 500 Braniewo

ul. Konarskiego 15

tel. + 48 55 644 25 65

fax + 48 55 644 25 65 w. 46

gim1.braniewo@wp.pl

www.gim1braniewo.plZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

( dotyczy zamwienia na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami na wymian podogi w sali gimnastycznej)


Gimnazjum nr 1 w Braniewie w ramach zamwienia publicznego (bez zastosowania ustawy prawo zamwie publicznych – art.4 pkt.8 – zamwienia do 30 tys. Euro) ogasza zaproszenie do skadania ofert na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami na wymian podogi w sali gimnastycznej 1. Przedmiot zamwienia:

1. Wykonanie projektu technicznego dotyczcego wymiany podogi w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Braniewie.

2. Wszystkie materiay zaproponowane w projekcie do wykonania podogi winny posiada aktualne atesty Pastwowego Zakadu Higieny.

3. Oferta powinna zawiera rne warianty wykonania podogi speniajcej wszelkie normy podogi sportowej

4. W celu wykonania zamwienia Zamawiajcy udostpni wgld do istniejcej dokumentacji technicznej sali gimnastycznej, oraz umoliwi dokonanie wizji lokalnej na obiekcie w dniach od poniedziaku do pitku w godzinach 800 – 1500.

 1. Zakres opracowania:

W zakres opracowania projektowego wchodzi:

1. Wykonanie 5 egz. Projektu budowlanego i wykonawczego cznie uzyskaniem wszelkich warunkw technicznych, decyzji i uzgodnie wymaganych podczas realizacji w.w zadania.

2. Wykonanie kosztorysw inwestorskich i przedmiarw robt.

3. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt.

Wykonan dokumentacj naley opracowa w 5 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na noniku elektronicznym z zapisem w PDF.

 1. Termin realizacji zamwienia.

Zamwienie naley zrealizowa w terminie 2 miesicy od daty podpisania umowy.

Niedotrzymanie tego terminu bez wzgldu na powody opnienia skutkowa bdzie naliczeniem kar umownych w wysokoci 0,15% wynagrodzenia brutto za kady dzie opnienia.

Za odstpienie od umowy Wykonawca zapaci Zamawiajcemu 30% wynagrodzenia brutto.

 1. Termin skadania ofert

Ofert naley skada (w zamknitych kopertach z napisem ,,OFERTA – Remont podogi w sali gimnastycznej – Gimnazjum nr 1". w Gimnazjum nr 1; 14-500 Braniewo; ul. Konarskiego 15 do dnia 10.04.2015r do godziny 1200.


 1. Zawarto oferty – warunki udziau w postpowaniu.

W ofercie naley poda cakowit cen netto i brutto wykonania usugi.

Do oferty naley doczy:

1. Owiadczenie o zapoznaniu si z warunkami niniejszego zaproszenia do skadania ofert.

2. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania w oparciu o art 24 ust.1 i 2 prawa zamwie publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm)


 1. Kryteria oceny ofert i ich waga:

Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty zwizane z wykonaniem zamwienia i dostarczeniem do Zamawiajcego.

1. Cena – 90%

Kryterium bdzie obliczane wedug nastpujcego wzoru:


Cena najnisza

P1= --------------------- x 100 pkt x 0,90

Cena badanej oferty

2. Okres realizacji zamwienia (w miesicach) – 10%

Kryterium bdzie obliczane wedug nastpujcego wzoru:


Najkrtszy termin realizacji

P2=------------------------------ x 100 pkt x 0,10

Termin badanej oferty

Za najkorzystniejsz uwaa si ofert, ktra otrzymaa najwysz liczb punktw, zgodnie ze wzorem:

P = P1 + P2

VII. Warunki postpowania:

 1. Dopuszcza si zmian terminu skadania ofert .

 2. Okres zwizania z ofert 30 dni.

 3. Nie stosuje si przepisw ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

 4. Odrzucone zostan oferty nie speniajce warunkw niniejszego zaproszenia do skadania ofert.

 5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo odstpienia od zawarcia umowy, w przypadku nie uzyskania dofinansowania na wykonanie powyszego opracowania.

 6. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uniewanienia postpowania bez podania przyczyny.

 7. Dopuszcza si moliwo negocjacji ceny oferty najkorzystniejszej.

VIII.Osoba do kontaktu:


- Marek Czapliski tel.55 644 2565 email: gim1.braniewo@wp.pl

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Czaplińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-24

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do skladania ofert ( dotyczy zamówienia na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami na wymianę podłogi w sali gimnastycznej)”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk24.03.2015, 14:21 CET
Anna Kroczyk24.03.2015, 14:20 CETzaproszenie do składania ofert

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.