Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 > Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019 Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524876
  Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotyczca wyborw awnikw na kadencj 2016-2019

W zwizku z upywem z kocem 2015 roku kadencji dotychczasowych awnikw sdowych, Prezes Sdu Okrgowego w Elblgu zwrci si do Rady Miejskiej w Braniewie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatw na:

- 4 awnikw do Sdu Okrgowego w Elblgu,

- 2 awnikw do Sdu Rejonowego w Elblgu,

w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 awnikw,

- 4 awnikw do Sdu Rejonowego w Braniewie.

awnikiem moe by wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z peni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukoczy 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi dziaalno gospodarcz lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczy 70 lat,

6) jest zdolny ze wzgldu na stan zdrowia do penienia obowizkw awnika,

7) posiada co najmniej wyksztacenie rednie.

awnikiem nie mog by:

1) osoby zatrudnione w sdach powszechnych i innych sdach oraz w prokuraturze,

2) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujce stanowiska zwizane ze ciganiem przestpstw i wykrocze,

3) osoby wchodzce w skad organw, od ktrych orzeczenia mona da skierowania sprawy na drog postpowania sdowego,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) onierze w czynnej subie wojskowej,

8) funkcjonariusze Suby Wiziennej,

9) radni gminy, powiatu i wojewdztwa.

Zgodnie z art.162 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sdw powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.133 z pn. zm. ) kandydatw na awnikw mog zgasza prezesi waciwych sdw, stowarzyszenia inne organizacje spoeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisw prawa, z wyczeniem partii politycznych oraz co najmniej pidziesiciu obywateli majcych czynne prawo wyborcze, zamieszkujcych stale na terenie gminy dokonujcej wyboru.

Zgoszenie kandydatw na awnikw dokonuje si na karcie zgoszenia.

Wzr karty zgoszenia jest do pobrania w biurze Rady Miejskiej i dostpny za porednictwem internetu na stronie: www.bip.braniewo.pl. oraz na stronie internetowej: www.ms.gov.pl lub w pokoju 28 – biuro Rady Miejskiej.

Do zgoszenia kandydata na awnika dokonanego na karcie zgoszenia przez obywateli docza si list osb zawierajc imi ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce staego zamieszkania i wasnorczny podpis kadej z pidziesiciu osb zgaszajcych kandydata. Osob uprawnion do skadania wyjanie w sprawie zgoszenia kandydata na awnika przez obywateli jest osoba, ktrej nazwisko zostao umieszczone jako pierwsze na licie.

Do zgoszenia kandydata na awnika dokonanego przez stowarzyszenie, inn organizacj spoeczn lub zawodow, docza si aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego albo odpis lub zawiadczenie potwierdzajce wpis do innego waciwego rejestru ewidencji dotyczce tej organizacji, ktre to dokumenty powinny by opatrzone dat nie wczeniejsz ni 3 miesice przed dniem zgoszenia.

Do karty zgoszenia kandydat ma obowizek doczy:

1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego,

2) owiadczenie, e nie jest prowadzone przeciwko niemu postpowanie o przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe,

3) owiadczenie, e nie jest lub nie by pozbawiony wadzy rodzicielskiej, a take, e wadza rodzicielska nie zostaa mu ograniczona ani zawieszona,

4) zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowejopieki zdrowotnej w rozumieniu przepisw o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, stwierdzajce brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji awnika,

5) dwa zdjcia zgodne z wymogami stosowanymi przy skadaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny by opatrzone dat nie wczeniejsz ni 30 dni przed data zgoszenia.

Koszt opaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opaty za badanie lekarskie i za wystawienie zawiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na awnika.

Karty zgoszenia kandydata na awnika sdowego wraz ze wszystkimi niezbdnymi dokumentami przyjmowane s w biurze Rady Miejskiej ( pok. nr 28- I pitro) - Urzd Miasta Braniewa ul.Kociuszki 111 w godzinach:

- poniedziaek – godz.9.00-17.00,

- wtorek-pitek – godz.7.00-15.00.

Wszelkich informacji na temat wyborw awnika mona uzyska w biurze Rady Miejskiej pod numerem telefonu: 55 644 01 16.lp.zacznik:
1karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf
2lista osób popierających kandydata na ławnika.pdf
3oświadczenie kandydata na ławnika.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Mariola Krawczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-09

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.06.2015, 12:04 CEST
09.06.2015, 12:02 CEST
09.06.2015, 12:00 CEST
09.06.2015, 11:58 CEST
09.06.2015, 11:57 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.