Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 stycznia 2009 r. > Uchwała Nr XXIV/155/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524982
  XXIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 wrzesnia 2009r.
  XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 września 2009r.
  XXXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 października 2009r.
  XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2009r.
  XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009r.

  Uchwała Nr XXIV/155/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok

 

Uchwaa Nr XXIV/155/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie: zmian budetu miasta na 2009 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2009 uchwalonego uchwa Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budetu miasta na 2009 rok poprzez:

  1. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 83 780 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway

  2. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 83 780 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 49 030 224 z,

  2. plan wydatkw ogem – 60 120 224 z,

  3. deficyt budetu – 11 090 000 z.

3. Wydatki majtkowe w 2009r. po zmianach wynosz 23 956 398 z

w tym: wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 23 956 398 z zgodnie z zacznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchway.

4. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal. nr1.pdf
2zal. nr2.pdf
3zal. nr2a.pdf
4zal. nr3.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIV/155/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.03.2009, 14:42 CETwprowadzenie informacji Uchwała Nr XXIV/155/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.