Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Ponowne wykorzystanie informacji pubicznej > Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524873

  Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej

Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej

 

 

 

ž 1

 

Niniejsze zasady okreÂlaj▒ warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej  bŕd▒cej w posiadaniu Urzŕdu Miasta w Braniewie.

 

ž 2

 

1.    Informacje publiczne, ktˇre s▒ gromadzone w zasobach Urzŕdu Miasta Braniewa udostŕpniane s▒ do  ponownego wykorzystania poprzez:

1)      opublikowanie  ich w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzŕdu Miasta,

2)      wy│o┐enie lub wywieszenie w siedzibie Urzŕdu,

3)      przekazanie ich do ponownego wykorzystania na podstawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

ž 3

 

1.    Wnioskodawc▒ o ponowne wykorzystanie informacji publicznej mo┐e byŠ ka┐dy podmiot      (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostki organizacyjne nieposiadaj▒ce osobowoÂci prawnej).

2.       Wniosek mo┐e odnosiŠ siŕ do informacji publicznej lub jej czŕÂci ( np. czŕÂci dokumentu).

3.       Dla ponownego wykorzystania informacji publicznej bez znaczenia jest sposˇb utrwalania informacji ( w postaci papierowej, elektronicznej, d╝wiŕkowej, wizualnej, itp.).

4.       Ponowne wykorzystanie informacji publicznej w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych ni┐ jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla ktˇrego informacja zosta│a wytworzona, odbywa siŕ na zasadach okreÂlonych ustaw▒ i niniejszym zarz▒dzeniem.

 

ž 4

 

 1. Ka┐dy kto zamierza ponownie wykorzystaŠ informacjŕ publiczn▒ udostŕpnion▒ w sposˇb okreÂlony w ž 2 ust 1 pkt  1 i 2 ma obowi▒zek w procesie ponownego wykorzystania informacji do:

1)    poinformowania o ╝rˇdle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej z Urzŕdu Miasta w Braniewie

2)    dalszego udostŕpniania innym u┐ytkownikom informacji publicznej w pierwotnie        uzyskanej formie;  dalsze udostŕpnianie informacji mo┐e nast▒piŠ tylko w takim zakresie w jakim zosta│a udostŕpniona,

3)    poinformowania o przetworzeniu informacji publicznej jeÂli takiego przetworzenia        dokona│.

 

2.    Urz▒d Miasta w Braniewie ponosi odpowiedzialnoŠ tylko za dane     udostŕpnione w formie okreÂlonej w ž 2 ust. 1 pkt 1 i 2. Za przetworzenie tych danych i ich dalsze wykorzystanie ponosi odpowiedzialnoŠ podmiot, ktˇry przetworzenia informacji  dokona│.

3.    Informacje spe│niaj▒ce cechy utworu w rozumieniu przepisˇw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i przepisach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pˇ╝n. zm.) lub stanowi▒ce bazŕ danych w rozumieniu przepisˇw ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z pˇ╝n. zm.), ktˇr▒ WUP w Bia│ymstoku posiada w swoich zasobach, mog▒ byŠ powtˇrnie wykorzystane pod warunkiem nienaruszenia prawa w│asnoÂci intelektualnej i praw autorskich przys│uguj▒cych podmiotom trzecim.

 

ž 5

 

1.    Informacja publiczna do ponownego wykorzystania mo┐e byŠ udostŕpniona tylko na      wniosek.

2.    Wzˇr wniosku okreÂla Rozporz▒dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012r.). Wzˇr wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej        stanowi Za│▒cznik nr 1 niniejszych Zasad.

3.    Wniosek mo┐e byŠ z│o┐ony w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy       z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia│alnoÂci pomiotˇw realizuj▒cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pˇ╝n. zm.).

4.    W przypadku niespe│nienia warunkˇw formalnych wniosku wzywa siŕ wnioskodawcŕ do uzupe│nienia brakˇw wraz z pouczeniem, i┐ ich nieusuniŕcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

ž 6

 

1. Je┐eli udostŕpnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek wymaga poniesienia dodatkowych kosztˇw zwi▒zanych z przygotowaniem informacji w sposˇb wskazany we wniosku Burmistrz Miasta Braniewa mo┐e na│o┐yŠ op│atŕ za udostŕpnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania.

2. Op│atŕ, o ktˇrej mowa w ust.1 ustala siŕ w oparciu o przepisy zawarte w art. 23c ust.2      ustawy z dnia 6 wrzeÂnia 2001r. o dostŕpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr      112,  poz. 1198 z pˇ╝n. zm.).

3. Informacjŕ publiczn▒ w celu jej ponownego wykorzystania w porˇwnywalnych sytuacjach

    udostŕpnia siŕ na takich samych warunkach.

 

ž 7

 

Przekazywanie informacji publicznych miŕdzy podmiotami wykonuj▒cymi zadania publiczne, w celu realizacji zada˝ okreÂlonych prawem, nie stanowi powtˇrnego wykorzystania informacji.

 

 

ž 8

 

Urz▒d Miasta w Braniewie nie jest zobowi▒zany do opracowywania, w szczegˇlnoÂci przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz

dostarczania z nich wyci▒gˇw, je┐eli spowoduje to koniecznoŠ podjŕcia  nieproporcjonalnych dzia│a˝ przekraczaj▒cych proste czynnoÂci.

 

ž 9

 

TreŠ niniejszych zasad okreÂlaj▒cych warunki ponownego wykorzystania informacji podlega  publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzŕdu Miasta Braniewa  w zak│adce ponowne wykorzystanie informacji publicznej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzy│a:
Marta Suprynowicz
12.07.2012r.

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Marta Suprynowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2012-07-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.07.2012, 15:06 CESTwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.