Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Gimnazjum nr 2 > Konkurs na stanowisko głównego księgowego Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6525035
  Konkurs na stanowisko głównego księgowego
  Informacja o wynikach konkursu

  Konkurs na stanowisko głównego księgowego

OGOSZENIE  O  NABORZE

na  stanowisko  gwnego  ksigowego 

 

w  Gimnazjum  Nr 2 w Braniewie


1. Wymagane kwalifikacje:
- ekonomiczne  jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wysze studia zawodowe, uzupeniajce ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne studia podyplomowe i  posiada  co najmniej  3 – letni praktyk w ksigowoci ;

- lub redni,policealn lub pomaturaln szko zawodow o kierunku rachunkowo i posiada co najmniej 6 letni praktyk w ksigowoci;
- biega znajomo obsugi komputera oraz urzdze biurowych;
- znajomo przepisw finansowo-ksigowych;
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej;
-  nie by/a   prawomocnie  skazana/y za przestpstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz  samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo karne skarbowe
(art.45 ust o finansach publicznych);

- ma pen zdolno do czynnoci prawnych
- stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na wyej wymienionym stanowisku;
- znajomo obsugi programw finansowo-ksigowych;

2. Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjno;
- dyskrecja;
- mia prezencja;


3. Do obowizkw pracownika na tym stanowisku nalee bdzie m.in.:
- prowadzenie rachunkowoci   Gimnazjum Nr 2 w Braniewie;
- wykonywanie dyspozycji rodkami pieninymi;
-  kontrola zgodnoci operacji gospodarczych  i finansowych;
-  kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentw dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych;
- planowanie finansowe w zakresie wydatkw finansowych i pacowych, analiza wydatkw finansowych w zakresie: wydatkw rzeczowych, pacowych;
- prowadzenie i cige aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-ksigowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji;
- przestrzeganie ustale okrelonych w instrukcji kontroli i obiegu dokumentw obowizujcych w szkole;


4. Wymiar czasu pracy
    ½ etatu

5. Wykaz dokumentw, ktre powinna zawiera oferta:
- podanie o przyjcie na stanowisko objte konkursem, zawierajce zgod na przetwarzanie danych osobowych w postpowaniu rekrutacyjnym – zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustaw z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz. U. z 2008, nr 223, poz. 1458 z pn. zm.);
- yciorys (CV);
- dokument powiadczajcy wyksztacenie ( dyplom lub zawiadczenie o stanie odbytych studiw);
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejtnociach;
- kserokopie wiadectw pracy;
- kwestionariusz osobowy ;
- zawiadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza;
- zawiadczenie o niekaralnoci ;


6. Miejsce skadania dokumentw
Oferty naley skada w sekretariacie szkoy   Gimnazjum Nr 2 w Braniewie, ul.Moniuszki 22 d, w zamknitej kopercie z adnotacj:

„Konkurs na stanowisko gwnego ksigowego w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie, ul.Moniuszki 22 d ” lub za porednictwem poczty w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia   4  wrzenia 2012 r. do godz. 14 00.

Uwagi:
- oferty, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie, jak rwnie nie speniajce wymogw formalnych nie bd rozpatrywane i zostan zniszczone komisyjnie;
- podstaw dalszej rekrutacji s rozmowy kwalifikacyjne, o ktrych terminie kandydaci bd informowani indywidualnie;
- nadesane dokumenty nie wybranych kandydatw po zakoczeniu procesu rekrutacji bd do odbioru w sekretariacie szkoy;


- osoby, ktrych oferty zostan odrzucone nie bd powiadamiane;
- zastrzega si prawo nie wybrania adnego kandydata;

- informacja o wyniku wyboru zostanie zamieszczona na tablicy ogosze w szkole  i w  BIP Urzdu Miasta Braniewa.


Braniewo , dnia 21.08.2012 r.                                              Dyrektor

                                                                               Gimnazjum Nr 2 w Braniewie


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Tomasz Jakubowski22.08.2012, 11:51 CEST
Tomasz Jakubowski22.08.2012, 11:49 CEST
Tomasz Jakubowski22.08.2012, 11:42 CEST
Tomasz Jakubowski22.08.2012, 11:36 CESTKonkursy

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.