Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007r. > Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego. Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524930
  Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

 

Uchwaa Nr XI/74/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 21 listopada 2007 r.


w sprawie okrelenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunkw i trybu zwolnienia z podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974), art. 6 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, zmiany: z 2006 r. Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1825) oraz komunikatu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2007 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 831) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


1. Obnia si redni cen skupu yta okrelon w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o

podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pniejszymi zmianami) o

kwot 29,79 z;

 1. Przyjmuje si redni cen skupu yta w wysokoci 28,50 z za kwintal jako podstaw stawki

  podatku rolnego na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2008 r.2
 1. Ustala si nastpujce warunki zwolnienia z podatku rolnego uytkw rolnych, na ktrych

  zaprzestano produkcji rolnej:

  1) zachowanie gruntu w czarnym ugorze przez okres zwolnienia,

  2) prowadzenie na gruncie niezbdnych zabiegw agrotechnicznych,

  3) niedopuszczenie do zachwaszczenia gruntu i degradacji gleby.

 2. Ustala si nastpujcy tryb zwolnienia z podatku, o ktrym mowa w ust. 1:

  1) zoenie owiadczenia o zaprzestaniu produkcji rolnej do dnia 31 grudnia poprzedzajcego

  rok podatkowy,

  2) okrelenie w zoonym owiadczeniu: numeru geodezyjnego dziaki, powierzchni i klasy

  gruntu, okresu na jaki zaprzestano produkcji rolnej,

  3) oznakowanie przez prowadzcego gospodarstwo rolne uytku rolnego zwolnionego z podatku

  ze wzgldu na zaprzestanie produkcji przez podanie: numeru dziaki, klasy gleby i informacji

  o zaprzestaniu produkcji rolnej.

3Traci moc uchwaa Nr XXV/122/92 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 lutego 1992 r. w sprawie okrelenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunkw i trybu zwolnienia z podatku rolnego.4Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.5


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.12.2007, 11:16 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.