Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 r. > Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie: powołania Komisji Monitorującej zapewniającej właściwe wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa. Dzi jest 23.09.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6338950
  Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie: powołania Komisji Monitorującej zapewniającej właściwe wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa.

 

Uchwaa Nr VI/27/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 marca 2007 r.


w sprawie: powoania Komisji Monitorujcej zapewniajcej waciwe wdraanie

Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami), a take Uchway NR XXXV/191/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01.02.2006 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewo, uchwala si co nastpuje:1

Powouje si Komisj Monitorujc zapewniajc waciwe wdraanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa w skad ktrej wchodz:


  1. 3 osoby – pracownicy Urzdu Miasta Braniewa zajmujcy si zagadnieniami z zakresu planowania przestrzennego i inwestycji,

  2. 4 osoby – przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa.


2

Do zada Komisji Monitorujcej naley:


  1. Nadzr nad caoci procesu monitoringu, a w szczeglnoci:

  1. przygotowanie harmonogramu zadaniowo-czasowego dla kadego projektu,

  2. wybranie waciwych wskanikw do oceny projektu,

  3. ustalenie harmonogramu inwestycji wdraanych,

  4. przygotowanie planw rezerwowych w rnych przypadkach np.; jeli miasto odstpi od finansowania projektu na etapie fazy wstpnej studium wykonalnoci lub wniosek o wspfinansowanie zostanie odrzucony lub przetarg zostanie uniewaniony lub nastpi odmowa refinansowania inwestycji po wykonaniu zadania lub innych przypadkw, ktre spowoduj konieczno odstpienia od planw,

  5. kwartalna ocena postpu prac nad wdroeniem projektw ujtych w planie oraz raportowanie Burmistrzowi sytuacji problemowych,

  6. proponowanie zmian i uzupenie do Programu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa.


  1. Wsppraca i kontakty z zainteresowanymi stronami w zakresie okrelonym w 2 pkt 1 uchway.

3

Skad osobowy Komisji Monitorujcej ustali Burmistrz Miasta Braniewa w drodze zarzdzenia.


4

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


5

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie: powołania Komisji Monitorującej zapewniającej właściwe wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.04.2007, 19:33 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie: powołania Komisji Monitorującej zapewniającej właściwe wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.