Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 27 marca 2012 r. > UCHWAŁA Nr XV/106/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024. Dzi jest 23.09.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6338942
  Uchwała Nr XV/108/12 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2012 roku.
  Uchwała Nr XV/109/12 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014.

  UCHWAŁA Nr XV/106/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024.

 

UCHWAA Nr XV/106/12
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 27 marca 2012 r.


w sprawie zmiany uchway Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024.


Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z p. zm.) w zwizku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z p. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


W uchwale Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024 zmienionej uchwa Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011r , uchwa Nr XII/91/11 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2011r, wprowadza si nastpujce zmiany:

  1. zacznik nr 1 stanowicy Wieloletni Prognoz Finansow Miasta Braniewa na lata 2011- 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem numer 1 do niniejszej uchway;

  2. zacznik nr 2 stanowicy prognoz dugu Miasta Braniewa na lata 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem numer 2 do niniejszej uchway;

  3. zacznik nr 3 stanowicy wykaz przedsiwzi Miasta Braniewa na lata 2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem numer 3 do niniejszej uchway,

  4. zacznik nr 4 stanowicy objanienia przyjtych wartoci w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011- 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

2

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta .

3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1załącznik nr 1.pdf
2załącznik nr 2.pdf
3załącznik nr 3.pdf
4załącznik nr 4.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA Nr XV/106/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
15.04.2012, 23:22 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.