Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r. > Uchwała Nr XII/83/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524921
  Uchwała Nr XII/83/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

 

U C H W A A Nr XII/83/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2011 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2012 rok.Na podstawie art.4¹ ust.2 oraz ust.5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982r o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi /tekst jednolity:

( Dz. U. z 2007r., Nr 70 poz. 473 z pn. zm.) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z pn. zm./ uchwala si co nastpuje:1.

Uchwala si Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2012 rok – stanowicy zacznik do niniejszej uchway.2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa .


3.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1zal.1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XII/83/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.12.2011, 14:05 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.