Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 8 października 2008 r. > Uchwała Nr XXI/131//08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6385969
  Uchwała Nr XXI/132/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części „Starego Miasta”

  Uchwała Nr XXI/131//08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

 

Uchwaa Nr XXI/131//08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 08 padziernika 2008r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2008 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2008 uchwalonego uchwa Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2008r. zmienionej uchwa Nr XV/99/08 Rady Miejskiej Braniewie z dnia 27 lutego 2008r, uchwa Nr XVI/109/08 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2008r. , uchwa Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 maja 2008r, uchwa Nr XIX/118/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2008r, uchwa Nr XX/125/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 wrzenia poprzez:

 1. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 55 536 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 349 547 z przedstawia zacznik nr 1 do niniejszej uchway.

 3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 611 285 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

 4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 317 274 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 36 642 411 z,

 2. plan wydatkw ogem – 40 912 411 z,

 3. deficyt budetu – 4 270 000 z.

4. Wydatki majtkowe w 2008r. po zmianach wynosz 6 310 475 z

w tym: wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 6 310 475 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

  1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po zmianach wynosz 38 523 690 z, zgodnie z zacznikiem nr 3 tj. 2008r. – 3 733 530 z, 2009r. – 15 265 971 z, 2010r. – 19 524 189 z.

  2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 388 653 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

  3. Dotacje podmiotowe po zmianach wynosz dla:

 1. gminnych instytucji kultury na czn kwot 1146 458 z,

 2. dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo  wychowawczych w wysokoci - 933 888 z,

 3. innych podmiotw w wysokoci 10 000 z,

zgodnie z zacznikiem nr 5.

  1. Plan przychodw i wydatkw po zmianach wynosi:

  1. cznie dla zakadw budetowych: przychody - 3 034 365 z; wydatki 3 034 365 z

  2. cznie dla dochodw wasnych jednostek budetowych: dochody – 426 577 z, wydatki – 426 577 z

zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.

  1. Dotacje przedmiotowe dla zakadu budetowego Administracji Budynkw Komunalnych po zmianach wynosz:

 1. z tytuu dopat do 1 m2 powierzchni w zakresie dziaalnoci podstawowej i lokali socjalnych - 234 517 z

 2. z tytuu dopaty do 1m2 powierzchni w zakresie remontw budynkw i lokali komunalnych 114 612 z

 3. z tytuu dopaty do 1m2 powierzchni w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieci 202 412 z

 4. z tytuu dopaty do 1 m2 powierzchni w zakresie utrzymania ogrodu zoologicznego 165 506 z

 5. z tytuu dopaty do 1 szt w zakresie wyapywania psw bezpaskich – 9 612 z zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.

2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf
4zal 3a.pdf
5zal 4.pdf
6zal 5.pdf
7zal 6.pdf
8zal 7.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXI/131//08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.11.2008, 09:48 CETdodanie załączników
06.11.2008, 08:05 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXI/131//08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.