Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 września 2008 r. > Uchwała Nr XX/126/08 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6386023
  Uchwała nr XX/129/08 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
  Uchwała Nr XX/130/08 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

  Uchwała Nr XX/126/08 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych

 

Uchwaa Nr XX/126/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 wrzenia 2008 r.


w sprawie: zmiany uchway w sprawie okrelenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakadu budetowego Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r , z 2002 r nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz.984,nr 153 poz. 1271, nr 214 poz.1806, z 2003r nr 80 poz. 717nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055,nr 116poz.1203, z 2005r nr172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 , z 2006r nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337,z 2007r nr 48 poz.327, nr 138poz.984, nr 173 poz.1218) w zwizku z art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104, nr 169 poz.1420, z 2006r nr 45 poz. 319, nr 104 poz.708, nr 170 poz.217 i 218, nr 187 poz.1381, nr 249 poz.1832, z 2007r nr 82 poz.560, nr 88 poz. 587, nr 115 poz.791,nr 140 poz. 984) uchwala si , co nastpuje:


1


W uchwale Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 padziernika 2007r w sprawie okrelenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakadu budetowego Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie, wprowadza si nastpujce zmiany:

  1. 2ust.1 pkt 1uchway otrzymuje brzmienie:

1) w wysokoci 9,25 z do 1m² powierzchni w zakresie dziaalnoci podstawowej

i lokali socjalnych; ”

2) 2 ust.1 pkt 2 uchway otrzymuje brzmienie:

2) w wysokoci 6,04 z do 1m² powierzchni w zakresie remontw budynkw i lokali

komunalnych; ”

3) 2 ust. 1 pkt 3 uchway otrzymuje brzmienie:

3) w wysokoci 1,06 z do 1 m² powierzchni w zakresie utrzymania

i konserwacji zieleni w miecie; ”

4) 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) w wysokoci 9,86 z do 1m² powierzchni w zakresie utrzymania ogrodu

zoologicznego;”

2


Uchwaa wchodzi w ycie 1 padziernika 2008 roku.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XX/126/08 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.11.2008, 07:48 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XX/126/08 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.