Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 5 > Dokumenty > Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie > Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie Dzi jest 24.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6541281

  Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie

 

Statut Szkoy Podstawowej Nr 5 w Braniewie

NAZWA  SZKOY  I  INNE INFORMACJE.

 

1.1. Statut publicznej szkoy podstawowej, zwanej dalej „szko”, okrela:

              1) nazw: „Szkoa Podstawowa ”,

              2) numer porzdkowy: „5”,

              3) lokalizacj: siedzib Szkoy Podstawowej w Braniewie s budynki Nr 6,7,8

                   przy ulicy Moniuszki 22A.

  

     3. Szkole nadaje imi organ prowadzcy, na wsplny wniosek rady

          pedagogicznej, rady rodzicw oraz samorzdu uczniowskiego.

2. Nazwa jest uywana w penym brzmieniu; na pieczciach i stemplach moe by

       uywany skrt nazwy.

    4. Organem prowadzcym Szko Podstawow nr 5 w Braniewie jest Gmina Miasto

          Braniewo.

     5. Cykl ksztacenia trwa w szkole sze lat, zajcia dydaktyczne odbywaj si na

          dwie zmiany.

 

CELE  I  ZADANIA  SZKOY.

 

2.1 Szkoa realizuje cele i zadania okrelone w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r.

     o systemie owiaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

     a w szczeglnoci:

1). Umoliwia zdobycie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do uzyskania wiadectwa

      ukoczenia szkoy podstawowej i dalsze ksztacenie w gimnazjum poprzez:

a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;

b) udzia w konkursach przedmiotowych;

c) uczestnictwo w yciu kulturalnym;

d) systematyczny kontakt z poradnictwem psychologiczno – pedagogicznym;

e) rozwijanie zainteresowa na zajciach pozalekcyjnych w ramach k:

- przedmiotowych,

- sportowych,

- artystyczno – technicznych,

2). Ksztatuje rodowisko wychowawcze sprzyjajce realizowaniu celw i zasad

      okrelonych w ustawie owiatowej, stosownie do warunkw szkoy i wieku

      uczniw poprzez:

a) zapewnienie odpowiedniej bazy szkolnej;

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowa uczniw;

c) realizowanie programu wychowawczego szkoy .

3). Sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a) prowadzenie zaj z gimnastyki korekcyjnej;

b) prowadzenie zaj dydaktyczno - wyrwnawczych;

c) prowadzenie zaj logopedycznych;

d) prowadzenie zaj socjoterapeutycznych.

Zajcia, o ktrych mowa w pkt.: b, c, d prowadzone s na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn oraz w miar posiadanych rodkw finansowych. 

    

2. W szkole utworzone s zespoy nauczycielskie do realizacji okrelonych zada:

a) Humanistyczny:

-     przeprowadzanie konkursw z poszczeglnych przedmiotw,

-     przygotowanie apeli, uroczystoci okolicznociowych,

-     korelowanie treci programowych i cieek przedmiotowych,

-     ukadanie i modyfikacja planw wynikowych,

b) Matematyczno- przyrodniczy:

-     organizowanie konkursw kuratoryjnych z przyrody i matematyki (III etapy),

-     organizowanie konkursw typu Alfik, Kangur, Oxford,

-     aktualizacja podrcznikw i programw nauczania,

-     redagowanie gazetek tematycznych, ustalenie tematyki przygotowywanych materiaw,

c) Techniczno- informatyczno- sportowy:

-     uaktualnienie programw na kady rok biecy,

-     udzia w opracowywaniu propozycji szczegowych zasad WSO, szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki,

-     udzia w realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych opiekuczych           

i profilaktycznych,

-     organizowanie zawodw sportowych i udzia we wszystkich zawodach  ujtych w „kalendarzu sportowym”  Szkolnego Zwizku Sportowego oraz kalendarzu imprez odnonie informatyki i techniki,

-     przygotowanie uczniw do egzaminu na kart rowerow, zaznajomienie            

   z przepisami ruchu drogowego i wychowania komunikacyjnego,

-     wdraanie uczniw do prac na rzecz szkoy( gazetki, wystrj szkoy)

d) Nauczania zintegrowanego:

-     opracowywanie kalendarza imprez na dany rok szkolny,

-     opiniowanie programw nauczania,

-     udzia w planowaniu, opracowaniu narzdzi pomiarw, realizacji i ewaluacji procesu mierzenia jakoci pracy szkoy,

-     udzia w realizacji zada szkoy,

-     dzielenie si wiedz z odbytych konferencji metodycznych, warsztatw,

e) Opiekuczo - pedagogiczny:

-     stae podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy,

-     rozpatrywanie i zaatwianie spraw indywidualnych dzieci potrzebujcych

   pomocy,

-     rozpatrywanie przypadkw uczniw sprawiajcych problemy wychowawcze       

   i dydaktyczne,

-     wzajemne wspdziaanie i wsppraca z MOPS w Braniewie w celu

   zapewnienie warunkw do spoywania posikw podczas pobytu dzieci w

   szkole,

-     omawianie biecych spraw zwizanych z prac poszczeglnych czonkw

    zespou.

 

Prac zespou kieruje przewodniczcy powoany przez dyrektora szkoy na wniosek zespou.

 

3.  W szkole istnieje wewntrzszkolny system oceniania na ktry skadaj si:

a)   system oceniania zaj edukacyjnych – zacznik nr 3

b)   system oceniania zachowania – zacznik nr 4

 

4.  W szkole istniej oddziay integracyjne i s opracowane zasady ich organizacji

     – zacznik nr 5.

 

5.  Formy opieki i pomocy uczniom, ktrym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym rwnie pomoc materialna:

 

a)    Organizowanie Opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin wielodzietnych, ubogich i alkoholowych – zaopatrzenie w podrczniki i przybory szkolne, odzie, zapomogi, stypendia we  wsppracy z Miejskim i Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej, Urzdem Miasta i Urzdem Gminy.

b)    Dbanie o zapewnienie doywiania uczniom z rodzin posiadajcych szczeglnie trudne warunki materialne – wsppraca z Miejskim i Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej, Domem Dziennego pobytu Dziecka.

c)     Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin „popegeerowskich”      ( wsppraca z Urzdem Gminy i Agencja Roln ) oraz dzieci z rodzin alkoholowych i znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej – wsppraca     

     z Domem Dziennego Pobytu Dziecka.

d)    Organizacja zbirek uywanych podrcznikw i odziey aby pomc najbardziej potrzebujcym.

 

6.  Organizacja wspdziaania z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn  wiadczc poradnictwo i specjalistyczn pomoc dzieciom i rodzicom:

    

          Szkoa podejmuje dziaania zapewniajce uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczn. W tym zakresie wsppracuje z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn kierujc uczniw na badania psychologiczno – pedagogiczne.           W wyniku tej wsppracy organizowana jest pomoc w wyrwnywaniu brakw w wiadomociach szkolnych uczniom napotykajcym na szczeglne trudnoci w nauce przez:

-        umieszczania uczniw w zespoach korekcyjno – kompensacyjnych i wyrwnawczych,

-        objcie uczniw terapi pedagogiczn i zajciami logopedycznymi.

 

 Wsppraca z PPP dotyczy rwnie:

-     udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom i nauczycielom

   w rozwizywaniu problemw zwizanych z nauk i wychowaniem dziecka (doradztwo, konsultacje, mediacje, warsztaty),

-     udzielania pomocy uczniom niepenosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom (nauczania indywidualne, klasy integracyjne, ksztacenie specjalne, terapia zaburze rozwojowych i zachowa dysfunkcyjnych ),

-     udzielania pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym,

-     wspomagania wychowawczej funkcji rodziny (spotkania zespoowe

   i  indywidualne ),pogadanki,

-     dziaalnoci profilaktycznej ( szkolenia, warsztaty, konsultacje)

 

7.  Program Wychowawczy Szkoy – zacznik nr 6.

8.  Program Profilaktyki – zacznik nr 7.

 

 

 

ORGANY  SZKOY.

 

     3.1. Organami szkoy s:

1) Dyrektor Szkoy,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodzicw,

4) Samorzd Uczniowski.

         2. Kompetencje poszczeglnych organw funkcjonujcych w szkole stanowi zaczniki nr 1 pkt a, b, c, d  i musz by zgodne z zapisami niniejszego statutu, jak rwnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie owiaty.

ORGANIZACJA  PRACY  SZKOY.

 

     4. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry: pierwszy od IX - I, drugi II - VI. Termin inauguracji i zakoczenia zaj dydaktyczno – wychowawczych w szkole, przerw witecznych oraz ferii zimowych i letnich okreli Minister Edukacji Narodowej na podstawie Rozporzdzenia z dnia 29 XII 1997 r. ( Dz. U. 1997/162/1118 ) w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

      5.1 Podstawow jednostk organizacyjn szkoy jest oddzia. Liczba uczniw

w oddziale nie powinna by wiksza ni 30. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku ucz si wszystkich przedmiotw obowizkowych, przewidzianych planem nauczania oraz programem wybranym z zestawu programw w naszej szkole dla danej klasy  dopuszczonych do uytku szkolnego,

         2. Podziau oddziau na grupy dokonuje si na zajciach wymagajcych specjalnych warunkw nauki i bezpieczestwa z uwzgldnieniem zasad okrelonych

w rozporzdzeniu w sprawie ramowych planw nauczania.

         3. Podzia na grupy jest obowizkowy na zajciach z jzykw obcych i informatyki w oddziaach liczcych 25 uczniw, ale uzaleniony jest take od moliwoci finansowych szkoy, wielkoci sal i pomieszcze dydaktycznych oraz zgody organu prowadzcego, zwaszcza dla oddziaw liczcych mniej ni 24 uczniw.

         4. Zajcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone s w grupach liczcych od 12 do 26 uczniw oddzielnie z dziewcztami i chopcami.

         5. W szkole tworzone s oddziay przedszkolne dla dzieci 6- letnich, pracujce

w wymiarze 24 godzin zegarowych.

          6. Od roku szkolnego 2008/2009 obowizuje nastpujcy wygld stroju uczniowskiego:

Strj ucznia powinien by estetyczny, schludny i nie zwracajcy uwagi swoim krzykliwym kolorem ( kolory stonowane ) lub fasonem.

Ucze jako strj szkolny moe wykorzysta mundurek zakupiony w roku szkolnym 2007/08.

Ucze ma obowizek noszenia obuwia na zmian.

W czasie uroczystoci szkolnych obowizuje strj galowy :  dziewczynki – biaa bluzka

i ciemna spdnica; chopcy – biaa koszula i ciemne spodnie.

      6. Organizacj staych, obowizkowych zaj dydaktycznych i wychowawczych okrela tygodniowy rozkad zaj ustalony przez dyrektora szkoy w porozumieniu z Rad Pedagogiczn na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzgldnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

      6.1. Podstawow form pracy szkoy s zajcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Zajcia nadobowizkowe mog by prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziaowych lub midzy oddziaowych z uwzgldnieniem zasad 8.

         2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w okrelonych przypadkach, np. w klasach

   I – III dopuszcza si prowadzenie zaj edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowujc oglny tygodniowy czas zaj ustalony.

         3. Zajcia pozalekcyjne mog trwa 60 minut, jeeli pozwalaj na to wzgldy organizacyjne a czas trwania zaj nie utrudni bezpiecznego powrotu uczniw do domu.

      7.1. Dla uczniw, ktrzy musz duej przebywa w szkole ze wzgldu na czas pracy ich rodzicw (prawnych opiekunw) lub organizacj dojazdu do szkoy, szkoa organizuje wietlic rodowiskow czynn od godz.7 do 17.

         2. W wietlicy rodowiskowej prowadzone s zajcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniw w grupie nie powinna przekracza 25.

      8.1. Biblioteka szkolna jest pracowni szkoln, suc realizacji potrzeb i zainteresowa uczniw, zada dydaktycznych i wychowawczych szkoy, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

         2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia, z ktrych cz przeznaczona jest na gromadzenie i przechowywanie ksigozbioru, inne za umoliwiaj uczniom

i nauczycielom korzystanie z ksigozbioru podrcznego oraz realizacj zaj.

Zadania biblioteki s uzalenione od standardw jakie spenia. Do penej ich realizacji niezbdne s okrelone warunki:

- wydzielona jest w niej czytelnia,

- wydzielona jest w niej wypoyczalnia,

- znajduje si w niej sprzt techniczny (komputer z dostpem do Internetu),

- zbiory biblioteki na bieco uaktualniane i doposaone w nowoci wydawnicze

i lektury.

Zakres zada:

1. Udostpnianie ksiek i innych rde informacji-bibliotekarz stosuje rne formy

     udostpniania.

2. Bibliotekarz zna i stosuje w praktyce wskazania zawarte w regulaminach

     znajdujcych si na terenie szkoy i w bibliotece.

3. Bibliotekarz terminowo i zgodnie z przyjtymi wymogami wypenia dokumentacj

     biblioteczn.

4. Bibliotekarz dba o aktualnoci zbiorw.

5. Bibliotekarz dziaa zgodnie z zatwierdzonym planem biblioteki.

6. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania informacji z rnych rde

przygotowuje uytkownikw biblioteki dom poszukiwania i wykorzystywania informacji z rnych rde(encyklopedie, sowniki, ksiki popularnonaukowe, Internet), uczy posugiwania si katalogami bibliotecznymi w celu szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji.

7. Bibliotekarz prowadzi zajcia z Edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie

z potrzebami uytkownikw.

8. Biblioteka ma na celu rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowa

     uczniw  oraz wyrabianie i pogbianie w uczniach nawyku czytania i uczenia si.

9. Bibliotekarz dobiera zbiory biblioteki a take formy pracy z uwzgldnieniem

     potrzeb czytelnikw.

10. Bibliotekarz dba o wyposaenie biblioteki.

11. Podejmuje dziaania rozwijajce wraliwo kulturaln i spoeczn.

12. Wspomaga nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

13. Uczestniczy w pracach zespow przedmiotowych.

14. Biblioteka jest dostpna w czasie godzin pracy szkoy dla wszystkich nauczycieli,

       uczniw i rodzicw.

15. W bibliotece znajduje si Informacyjne Centrum Informacji Multimedialnej z

       dostpem do Internetu, majce na celu poszerzanie wiedzy z rnych dziedzin.

       ICIM dostpne jest dla nauczycieli i uczniw w czasie godzin otwarcia biblioteki.

      9. Dla realizacji celw statutowych szkoa posiada nastpujc baz:

a) 20 sal dydaktycznych, ktre umoliwiaj nauk na dwie zmiany;

b) pracowni komputerow z wejciem do internetu;

c) sal gimnastyczn wraz z zapleczem;

d) moliwo korzystania z boiska szkolnego;

e) wietlic rodowiskow;

f)  gabinet pielgniarki;

g) gabinet logopedyczny;

h) gabinet pedagoga;

i)  bibliotek;

j)  sekretariat

k) gabinety dyrektora i wicedyrektorw.

l)  pomieszczenia pracownikw administracyjnych,

)  archiwum,

          9.a W celu realizacji zada opiekuczych i wspomagania waciwego rozwoju uczniw szkoa moe zorganizowa stowk.

          10.1. szczegow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacji szkoy opracowany przez dyrektora szkoy,

z uwzgldnieniem szkolnego planu nauczania, o ktrym mowa w przepisach w sprawie ramowych planw nauczania – do dnia 30 kwietnia kadego roku. Arkusz organizacji szkoy zatwierdza organ prowadzcy szko do dnia 30 maja danego roku.

 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOY.

 

          11.1. W szkole zatrudnia si nauczycieli, pracownikw administracji i obsugi.

         2. Zasady i sposoby zatrudniania nauczycieli oraz pracownikw niepedagogicznych, o ktrych mowa w ust. 1, okrelaj odrbne przepisy.

         3. W szkole tworzy si nastpujce stanowiska administracyjne i obsugowe:

a) gwna ksigowa,

b) sekretarz szkoy,

c) ksigowa,

d) kierownik administracyjno – gospodarczy,

e) pracownik administracji,

f)  sprztaczki,

g) konserwator,

h) wona,

h) dozorcy nocni.

          12.1 Dyrektor szkoy, za zgod organu prowadzcego, moe utworzy

dodatkowe stanowiska wicedyrektorw lub inne stanowiska kierownicze.

Szczegowe zakresy czynnoci dla zatrudnionych pracownikw 11.3;                   

          12.1Sporzdza dyrektor. Dokument ten stanowi zacznik do umowy o prac.

          2. Organizacj pracy i przydzia obowizkw pracownikw administracji i obsugi stanowi zacznik nr 2 do „Statutu szkoy”.

          13. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczn, wychowawcz, opiekucz i jest odpowiedzialny za jej jako oraz bezpieczestwo powierzonych jego opiece uczniw.

          14.1. Nauczyciele prowadzcy zajcia w danym oddziale tworz zesp,

ktrego zadaniem jest w szczeglnoci ustalenie zestawu programw nauczania dla danego oddziau oraz jego modyfikowanie w miar potrzeb.

          15.1. Oddziaem opiekuje si nauczyciel wychowawca.

 2. Dla zapewnienia cigoci i skutecznoci pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekowa si danym oddziaem w cigu caego etapu edukacyjnego chyba, e Rada Rodzicw zoy uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoy o zmian wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie rezygnacj, albo stosown prob o zmian.

  16.1.  Kodeks Ucznia (zacznik nr 8 pkt a,b,c) zawiera:

a)   prawa i obowizki ucznia,

b)   rodzaje kar i nagrd,

c)   tryb odwoywania si od kary,

           2. Warunki pobytu w szkole zapewniajce uczniom bezpieczestwo

Szkoa zapewnia opiek uczniom przebywajcym na jej terenie podczas realizowania zaj obowizkowych, nadobowizkowych i pozalekcyjnych. Opieka ta odbywa si zgodnie z obowizujcymi w szkoach przepisami zawartymi w Rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny w szkoach i placwkach publicznych.

a.     W czasie przerw pomidzy lekcjami opiek nad uczniami sprawuj nauczyciele, zgodnie z planem dyurw .

 

b.     Uczniowie dojedajcy i miejscowi przebywajcy w szkole przed lekcjami lub po lekcjach maj zapewnion opiek w wietlicy rodowiskowej.

 

c.     Szkoa zapewnia dowz do szkoy na obowizkowe zajcia edukacyjne publicznymi rodkami transportu uczniom, ktrych odlego z domu do szkoy przekracza 3km. Wychowawcy wietlicy rodowiskowej  zapewniaj dzieciom dojedajcym bezpieczny odjazd ze szkoy do domu.

 

d.     Uczniowie nieuczszczajcy na dobrowolne zajcia edukacyjne ( religia, wychowanie do ycia w rodzinie) w czasie tych zaj przebywaj w wietlicy szkolnej lub czytelni pod opiek pracownikw pedagogicznych szkoy. W wypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci s zwalniani do domu.

 

e.     W czasie wycieczek organizowanych przez szko opiek nad uczniami organizuje si zgodnie z obowizujcymi przepisami, tj. rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny w szkoach i placwkach publicznych oraz rozporzdzeniem Rady Ministrw w sprawie warunkw bezpieczestwa osb przebywajcych w grach, pywajcych i kpicych si                       i uprawiajcych sporty wodne.

 

2.     W wypadku odwoania zaj, uczniowie i rodzice klas I -III s informowani o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawcw klas. W nagych wypadkach dzieciom zapewniana jest opieka w wietlicy rodowiskowej zgodnie z planem zastpstw.

3.     Uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i funkcjonalnymi oraz trudnociami      

     w nauce udziela si pomocy i wsparcia poprzez:

a)    wspprac pielgniarki wychowawcw, pedagoga i rodzicw

b)    wczanie dziecka do zaj z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

c)     wczanie dziecka do zespou logopedycznego

d)    wczanie dziecka do zespou kompensacyjno-wyrwnawczego

e)    pen realizacj zalece zawartych w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej

f)     organizacj pomocy koleeskiej

 

OBOWIZEK SZKOLNY

16. 3. Obowizek  szkolny.

 

         1. Do szkoy uczszczaj uczniowie od 7 do 18  roku ycia.

          2. Na wniosek rodzicw nauk w szkole moe rozpocz dziecko, ktre przed

               dniem 1 wrzenia ukoczy 6 lat, jeeli wykazuje psychofizyczn dojrzao

               do podjcia nauki w szkole.

         3. Decyzj o wczeniejszym przyjciu dziecka do szkoy podejmuje dyrektor po

               zasigniciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

         4. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do ksztacenia specjalnego przez

              poradni psychologiczno – pedagogiczn, rozpoczcie speniania obowizku

              szkolnego moe by odroczone do koca roku szkolnego w tym roku

              kalendarzowym, w ktrym dziecko ukoczy 10 lat.

         5. Decyzj w sprawie odroczenia obowizku szkolnego podejmuje dyrektor po

               zasigniciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz za zgod

               rodzicw.

         6. Za spenianie obowizku szkolnego uznaje si rwnie udzia dzieci

               i modziey upoledzonej w stopniu gbokim w zajciach rewalidacyjno –

               wychowawczych organizowanych zgodnie z odrbnymi przepisami.

         7. Uczniowie, ktrzy ukoczyli klas VI, kontynuuj nauk w gimnazjum.

 

           8. Zasady rekrutacji uczniw .

 

a)    przyjcie uczniw do oddziaw przedszkolnych i do klasy pierwszej odbywa si zgodnie z Uchwa Rady Miejskiej w sprawie rejonizacji,

b)    podczas zapisywania uczniw do szkoy, sekretarz szkoy realizuje wol rodzicw w miar moliwoci organizacyjnych szkoy/ dotyczy jzyka obcego,

c)     podziau uczniw na oddziay dokonuje wicedyrektor szkoy - dotyczy jzyka obcego.

d)    podziau uczniw na odziay dokonuje wicedyrektor szkoy oraz wychowawcy klas „0” i klas „I” uwzgldniajc:

                          - miejsce zamieszkania /uczniowie z tych samych ulic lub tej samej 

                            wsi

                            w jednym oddziale /;                                                                                                 - rwn ilo dziewczt i chopcw;(w miar moliwoi).

e)    przyjmowanie uczniw spoza obwodu odbywa si tylko za zgod dyrektora szkoy.

f)     przeniesienie ucznia z klasy do klasy dokonuje dyrektor szkoy na uzasadniony wniosek rodzicw.

g)    w sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor szkoy po zasigniciu opinii wicedyrektora oraz wychowawcw klas „0” i klas I.

 

 

POSTANOWIENIA  KOCOWE.

 

      17.  Szkoa uywa pieczci urzdowej zgodnie z odrbnymi przepisami.

      18.1. Szkoa prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odrbnymi

                 przepisami.

              2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiaowej okrela organ

                 prowadzcy na mocy odrbnych przepisw.

      19.1 Organem kompetentnym do uchwalania zmian w STATUCIE SZKOY

                 PODSTAWOWEJ NR 5 w BRANIEWIE jest Rada Pedagogiczna.

         2. Nowelizacja Statutu nastpuje w formie Uchway Rady Pedagogicznej.  

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzyga rozporzdzenie MEN z dnia

15 lutego 1999r (D.U. 1999/14/131; 2000/2/20) w sprawie ramowych statutw publicznej szecioletniej szkoy podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola).

 

 

 

Zaczniki

 

 

1. Kompetencje:

a) Dyrektora Szkoy;

b) Rady Pedagogicznej;

c) Samorzdu Uczniowskiego;

d) Rady Rodzicw.

2. Organizacja pracy i przydzia obowizkw pracownikw administracji i obsugi.

3. System oceniania zaj edukacyjnych.

4.   System oceniania zachowania.

5. Organizacja oddziaw integracyjnych.

6. Szkolny program wychowawczy.

7. Program profilaktyki

8. Kodeks ucznia.

a) prawa i obowizki ucznia,

b) rodzaje kar i nagrd,

c) tryb odwoywania si od kary,

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.12.2013, 08:26 CETzmiana uprawnień
Dariusz Grzelak18.02.2010, 10:38 CETZmiana organu prowadzącego
05.11.2009, 10:20 CETzmiana uprawnień
Tomasz Kozakiewicz27.10.2008, 10:49 CETStatut

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.