Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2008 r. > Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie: przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku” Dzi jest 23.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6540453
  Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie: przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku”

 

Uchwaa Nr XV/105/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie: przyjcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:1


Uchwala si „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku”, w brzmieniu stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway.2


Uchyla si uchwa Nr XXXV/191/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewo”.3


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.UZASADNIENIE


Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewo jest dokumentem, ktry zosta przyjty przez Rad Miasta Braniewa uchwa Nr XXXV/191/06 dnia 1 lutego 2006r. Jego aktualizacja cile wie si ze zmian uwarunkowa w otoczeniu w cigu ostatnich kilku lat i wynikajc z tego koniecznoci weryfikacji strategii rozwoju miasta Braniewa. Oba dokumenty wspgraj ze sob i zmiany przeprowadzone w jednym musz mie przeoenie na zawarto merytoryczn pozostaych dokumentw strategicznych miasta.

lp.zacznik:
1Zalacznik nr 1 do Uchwaly XV_105_08 z 270208 PRL Miasta Braniewa.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie: przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku””

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.03.2008, 12:36 CETWprowadzenie informacji Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie: przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku”

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.