Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2006 r. > Uchwała Nr XLI/217/06 Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6386027
  Uchwała Nr XLI/220/06
  Uchwała Nr XLI/221/06
  Uchwała Nr XLI/222/06

  Uchwała Nr XLI/217/06

 

Uchwaa Nr XLI/217/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 padziernika 2006r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2006 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2006 uchwalonego uchwa Nr XXXIII/180/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budetu miasta na 2006r. poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw o kwot 16 927 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw o kwot 116 186 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway,

 3. zmniejszenie planu wydatkw o kwot 99 259 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

 1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 35 780 139 z,

  2. plan wydatkw ogem – 40 299 636 z,

  3. deficyt budetu – 4 519 497 z.

  1. Plan przychodw i wydatkw po zmianach wynosi:

 1. zakadu budetowego:

    1. przychody – 3 486 879 z, w tym dotacje z budetu miasta 481 479 z,

    2. wydatki – 3 884 680 z

 1. rachunku dochodw wasnych jednostek budetowych:

  1. przychody – 391 296 z.

  2. wydatki – 408 146 z

zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

  1. Stawki dotacji przedmiotowych dla zakadu budetowego przedstawia zacznik nr 4 do niniejszej uchway.

2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1uchwała XLI 217-06 z 25-10-2006r zal 1.pdf
2uchwała XLI 217-06 z 25-10-2006r zal 2.pdf
3uchwała XLI 217-06 z 25-10-2006r zal 3.pdf
4uchwała XLI 217-06 z 25-10-2006r zal 4.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XLI/217/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.11.2006, 14:12 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XLI/217/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.