Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XXXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2006 r. > Uchwała Nr XXXV/190/06 Dzi jest 19.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535685
  Uchwała Nr XXXV/190/06

 

Uchwaa Nr XXXV/190/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 01 lutego 2006 r.w sprawie: Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Miasta Braniewo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz 1591 z pn. zm./ oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej /Dz.U. Nr 64 , poz 593 z pn. zm./ Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


Uchwala si Strategi Rozwizywania Problemw Spoecznych Miasta Braniewa, w brzmieniu stanowicym zacznik do niniejszej uchway.


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uzasadnienie


Ustawa o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004 roku obowizujca od 12 marca 2004 roku wprowadza jako zadanie wasne gminy o charakterze obowizkowym opracowanie i realizacj gminnej strategii rozwizywania problemw spoecznych ,ze szczeglnym uwzgldnieniem problemw alkoholowych i innych, ktrych celem jest integracja osb i rodzin z grup szczeglnego ryzyka.

Dlatego te opracowano strategi , ktra stanie si instrumentem umoliwiajcym podejmowanie decyzji w najbliszym okresie i odlegej perspektywie, w szczeglnoci uatwi dostp do funduszy pozabudetowych, w tym Europejskich Funduszy Spoecznych.

W wikszoci przypadkw aplikacja do w/w funduszy jest uwarunkowana wdroeniem lokalnych strategii rozwizywania problemw spoecznych. Strategia lokalna obejmujca wsparcie osoby i rodziny na rnym etapie ich kryzysu rodzinnego, spoecznego moe skuteczniej prowadzi do zatrzymania osoby w naturalnym rodowisku zamieszkania poprzez wiadczenie rnorodnych usug socjalnych , stworzenie moliwoci zarobkowania i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, udzia w rozwizywaniu problemw rodzinnych i spoecznych, popraw standardu ycia osb i rodzin o niskich zasobach materialnych.

Strategia ma charakter elastyczny, w trakcie jej realizacji wprowadzane bd zmiany oraz pojawia si bd nowe cele – istotne w rozwizywaniu problemw spoecznych.

Cz z nich natomiast straci swoj aktualno. Proces zmian w strategii jest jak najbardziej podany, bowiem stanie si niejako miernikiem dziaa i de spoecznoci lokalnej.lp.zacznik:
1Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXV/190/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.03.2006, 08:50 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXV/190/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.