Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > REJESTR INSTYTUCJI KULTURY > Rejestr Instytucji Kultury Dzi jest 19.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535680

  Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla ktˇrych organizatorem jest Gmina Miasta Braniewa prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 pa╝dziernika 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu dzia│alnoÂci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporz▒dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostŕpniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

A. Sposˇb prowadzenia REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY, dla ktˇrych organizatorem jest Gmina Miasta Braniewa:

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Niezale┐nie od prowadzonego rejestru, dla ka┐dej instytucji zak│ada siŕ i prowadzi oddzielnie elektroniczn▒ ksiŕgŕ rejestrow▒.

3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje siŕ z urzŕdu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upowa┐nionej.

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze sk│ada siŕ w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisˇw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia│alnoÂci podmiotˇw realizuj▒cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.)

5. Do wniosku do│▒cza siŕ dokumenty stanowi▒ce podstawŕ dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

B. Sposˇb udostŕpniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, dla ktˇrych organizatorem jest Gmina Miasta Braniewa:

1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Sekretarz Miasta, tel. 55 644-01-03, e-mail: sekretarz@braniewo.pl

2. Zgodnie z ž 10 rozporz▒dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostŕpniania rejestru instytucji kultury:
- informacjŕ o rejestrze, rejestr oraz sposˇb udostŕpniania danych w nim zawartych zamieszcza siŕ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacja Publicznej Urzŕdu Miasta Braniewa,
- dane zawarte w rejestrze udostŕpnia siŕ poprzez:
   1) otwarty dostŕp do zawartoÂci rejestru,
   2) wydanie odpisu z rejestru albo ksiŕgi rejestrowej,
- udostŕpnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostŕpu do zawartoÂci rejestru odbywa siŕ poprzez stronŕ Biuletynu Informacji Publicznej Urzŕdu Miasta Braniewa,
- ka┐dy ma prawo przegl▒daŠ w godzinach urzŕdowych akta rejestrowe oraz ksiŕgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. pokˇj 22 Urzŕdu Miasta Braniewa,
- organizator prowadz▒cy rejestr instytucji kultury wydaje urzŕdowo poÂwiadczony odpis pe│ny lub skrˇcony ka┐demu, kto zwrˇci siŕ z wnioskiem o jego wydanie:
- odpis pe│ny (zawiera treŠ wszystkich wpisˇw dokonanych w ksiŕdze rejestrowej),
- odpis skrˇcony (zawiera treŠ aktualnych wpisˇw dokonanych w rejestrze).

- odpis przesy│a siŕ wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

3. Szczegˇ│owych informacji udziela: Sekretarz Miasta – Sylwia Cieciora, tel. 55 644-01-03, e-mail: sekretarz@braniewo.pl

4.Dokumenty do pobrania:

a) REJESTR INSTYTUCJI KULTURY,

b) KSI╩GA REJESTROWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE,

c) KSI╩GA REJESTROWA BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BRANIEWIE

d) ZARZíDZENIE NR 180/2015 BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA Z DNIA 22.09.2015r.lp.za│▒cznik:
1rejestr_instytucji_kultury.docx
2KSIEGA_REJESTROWA_INSTYTUCJI_KULTURY_-_MBP-_aktualizacja_listopad_2015.docx
3KSIEGA_REJESTROWA_INSTYTUCJI_KULTURY_-_BCK-_aktualizacja_listopad_2015.docx
4Zarz─ůdzenie Nr 180.2015 z dnia 22.09.2015r..pdf
osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Sylwia Ciecioradata wytworzenia informacji publicznej:
2015-11-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr Instytucji Kultury”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.11.2015, 09:56 CETwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.