Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Braniewa Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539510
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Braniewa

 

Braniewo 26.01.2015r.Burmistrz Miasta Braniewa

ogasza konkurs

na stanowisko Informatyka

w Urzdzie Miasta Braniewa
Nazwa i adres jednostki: Urzd Miasta Braniewa,

ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo


I. Wymagania niezbdne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pastwa, ktrego obywatelom, na podstawie umw midzynarodowych lub przepisw prawa wsplnotowego przysuguje prawo podjcia zatrudnienia na terytorium RP,

 2. wyksztacenie wysze w zakresie informatyki,

 3. co najmniej trzyletni sta pracy na stanowisku informatyka,

 4. umiejtno diagnozowania i rozwizywania problemw informatycznych uytkownikw,

 5. znajomo przepisw prawa dotyczcych informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, strony BIP,

 6. dobra znajomo zagadnie informatycznych (zwizanych ze sprztem i sieciami) obsugi oprogramowania oraz praktycznych narzdzi informatycznych ( w tym jzykw oprogramowania),

 7. umiejtno administrowania i zarzdzania sieci, systemami informatycznymi,

 8. biega znajomo systemw operacyjnych Windows, pakietw Microsoft Office i OpenOffice,

 9. umiejtno zarzdzania stron internetow,

 10. znajomo i umiejtno obsugi programw graficznych,

 11. znajomo zasad zabezpiecze infrastruktury informatycznej, baz danych,

 12. pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,

 13. niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 14. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. dowiadczenie w pracy w administracji samorzdowej,

 2. zdolno analitycznego mylenia i umiejtno pracy w zespole,

 3. komunikatywno, samodzielno,

 4. umiejtno dobrej organizacji pracy,III. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw zwizanych z administracj informatycznej sieci wewntrznej Urzdu,

 2. administrowanie serwerem i sieci,

 3. nadzr nad sprztem komputerowym w Urzdzie oraz odpowiedzialno za jego prawidowe funkcjonowanie,

 4. dokonywanie biecych przegldw, napraw oraz usuwanie usterek sprztu komputerowego,

 5. wykonywanie przegldw systemw operacyjnych ,

 6. dokonywanie instalacji i reinstalacji systemw operacyjnych oraz instalowanie programw komputerowych,

 7. wykonywanie obowizkw administratora bezpieczestwa informacji w urzdzie,

 8. prowadzenie biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa oraz odpowiedzialno za jego prawidowe funkcjonowanie,

 9. zabezpieczenie dokumentacji dotyczcej licencji oprogramowania na kadym stanowisku,

 10. prowadzenie strony internetowej Urzdu oraz jej rozbudowa i staa aktualizacja,

 11. analizowanie stanu i dokonywanie zakupw niezbdnego sprztu komputerowego do Urzdu,prowadzenie spraw z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, ePUAP itp.),

 12. prowadzenie podstawowych szkole pracownikw Urzdu w zakresie informatyki.IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca administracyjno -biurowa,

 2. usytuowanie stanowiska pracy na pitrze budynku Urzdu,

 3. przemieszczanie si po caym budynku Urzdu,

 4. praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyej 4 godzin dziennie,

 5. czas pracy : peen etat,

 6. przewidywany termin rozpoczcia pracy : 11.02.2015r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. yciorys /CV/,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

 4. kserokopie wiadectw pracy,

 5. kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

 6. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych oraz o penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

 7. owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 8. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn.zm./,

 9. kandydat, ktry zamierza skorzysta z uprawnienia , o ktrym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./ jest zobowizany do zoenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno.


VI. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu

poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.


Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem:„Nabr na stanowisko informatyka” w terminie do dnia 6 lutego 2015r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo

Decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa do godz. 11.00, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru - rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa.

 


Braniewo 09.02.2015r.
Informacja

o nierozstrzygniciu konkursu

na stanowisko informatyka

w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo
Burmistrz Miasta Braniewa informuje, i ogoszony w dniu 26.01.2015r. konkurs na stanowisko informatyka w Urzdzie Miasta Braniewa zosta nierozstrzygnity.

Uzasadnienie:

Zostaa zoona jedna oferta, ktra nie spenia wymaga formalnych – brak udokumentowanego stau pracy.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-09

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.02.2015, 16:01 CETInformacja o nierozstrzygnięciu konkursu
Anna Kroczyk26.01.2015, 13:50 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.