Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r. > Uchwała Nr XII/92/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2012 r. Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524977
  Uchwała Nr XII/92/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2012 r.

 

Uchwaa Nr XII/92/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budetu Miasta Braniewa na 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.cid oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z pn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art.214,art.215,art.222,art.235,art.236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z p. zm.) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241z p. zm.).

Rada Miejska uchwala, co nastpuje:


1

Dochody budetu gminy w wysokoci 44 190 797,23 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 i nr 1a,

z tego: dochody biece w wysokoci - 41 253 908,23 z,
dochody majtkowe w wysokoci - 2 936 889,00 z.


2

 1. Wydatki budetu gminy w wysokoci 44 570 797,23 z, zgodnie z zacznikiem nr 2.
  z tego: wydatki biece w wysokoci41 253 908,14 z,
  wydatki majtkowe w wysokoci - 3 316 889,09 z.

 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokoci 2 072 239,09 z zgodnie z zacznikiem 3.

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci oraz pozostae rodki pochodzce ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi w wysokoci 1 851 609,80 z, zgodnie z zacznikiem nr 4.

 4. Dochody i wydatki zwizane z realizacj:

- zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych jednostce samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami, stanowi zacznik nr 5 ;

- zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, stanowi zacznik nr 6.


3

 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 380 000,00 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:

1) sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez jednostk samorzdu terytorialnego w kwocie 380 000,00 z

4

Przychody budetu w wysokoci 1 280 000,00 z, rozchody w wysokoci 900 000,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 7.

5

Limity zobowiza z tytuu zaciganych kredytw i poyczek oraz emitowanych papierw wartociowych kredytw, zaciganych na:

 1. finansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 2 000 000,00 z ;

 2. finansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie - 380 000,00 z ;

 3. spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw w kwocie900 000,00 z.

6

 1. Ustala si dochody w kwocie 265 000,00 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 256 500,00 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych.

 2. Ustala si wydatki w kwocie 8 500,00 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii.

7

Ustala si dochody i wydatki z tytuu opat i kar, o ktrych mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony rodowiska ( Dz.U. z 2008r. Nr 25,poz.150 z p. zm.):

  1. dochody w wysokoci 35 000,00 z,

  2. wydatki w wysokoci 35 000,00 z,


8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, stanowi zacznik nr 8.

9

 1. Plan przychodw i kosztw w cznej kwocie dla samorzdowych zakadw budetowych: przychody5 180 405,14 z, koszty5 348 059,11 z,

zgodnie z zacznikiem nr 9.

 1. Plan dochodw w cznej kwocie rachunku dochodw samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno na podstawie ustawy o systemie owiaty i wydatkw nimi sfinansowanych: dochody484 794,00 z; wydatki484 794,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 9a.


10

    1. Rezerwa oglna wynosi150 000,00 z.

    2. Rezerwa celowa wynosi320 000,00 z, w tym:

- 300 000,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie zakadu budetowego pn. KompleksRekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWOkryta pywalnia w Braniewie,

    • 20 000,00 z z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych w zakresie zarzdzania kryzysowego

11


1.Upowania si Burmistrza Miasta do zacigania kredytw i poyczek oraz emitowania papierw wartociowych do wysokoci poszczeglnych limitw zobowiza , okrelonych w 5 Uchway, na:

1) finansowanie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego;

3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw.

2. Ponadto upowania si Burmistrza Miasta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatkw ni okrelone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami, to jest do :

    • dokonywania zmian w ramach dziau w zakresie rodkw przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie powodujc zwikszenia wielkoci oglnej kwoty zaplanowanej w budecie miasta na wyej wymienione wydatki,

    • dokonywania zmian w ramach dziau midzy zadaniami w zakresie rodkw przeznaczonych na inwestycje.

2) przekazania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorzdu terytorialnego do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych, jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania jednostki i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy,

3) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

12

Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.

13

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1Zalacznik1.pdf
2Zalacznik1a.pdf
3Zalacznik2.pdf
4Zalacznik3.pdf
5Zalacznik4.pdf
6Zalacznik5.pdf
7Zalacznik6.pdf
8Zalacznik7.pdf
9Zalacznik8.pdf
10Zalacznik9.pdf
11Zalacznik9a.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XII/92/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2012 r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.01.2012, 12:05 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.