Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > III sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010r. > Uchwała Nr III/7/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6386215
  Uchwała Nr III/13/10 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie
  Uchwała Nr III/14/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.
  Uchwała Nr III/15/10 w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontar
  Uchwała Nr III/16/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
  Uchwała Nr III/17/10 w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie.
  Uchwała Nr III/18/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Braniewa.

  Uchwała Nr III/7/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

 

Uchwaa Nr III/7/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 grudnia 2010r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240 z p.zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2010 uchwalonego uchwa Nr XXXIII/207/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budetu miasta na 2010 rok zmienionej uchwa Nr XXXIV/212/10 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2010r, uchwa Nr XXXV/216/10 z dnia 31 marca 2010r , uchwa Nr XXXVIII/236/10 z dnia 23 czerwca 2010r , uchwaa Nr XL/246/10 z dnia 08 wrzenia 2010r. oraz uchwa Nr XLII/254/10 z dnia 27 padziernika 2010r poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 428 012,18 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

 2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 426 860,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

 3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 714 083,61 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

 4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 712 931,43 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

 1. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 54 761 838,80 z

z tego: dochody biece – 39 961 641,34 z

dochody majtkowe – 14 800 197,46 z

 1. plan wydatkw ogem – 67 084 170,04 z

z tego: wydatki biece – 41 573 884,01 z

wydatki majtkowe – 25 510 286,03 z

 1. deficyt budetu – 12 322 331,24 z.


3. Wydatki majtkowe w 2010r. po zmianach wynosz 25 510 286,03 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 25 128 244,03 z godnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 25 893 669,10 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budetu jednostki samorzdu terytorialnego po zmianach przedstawia zacznik nr 5.

 3. Plan przychodw i kosztw w cznej kwocie dla zakadw budetowych: przychody – 3 425 119,00 z, koszty – 3 475 181,68 z zgodnie z zacznikiem nr 6.2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1III-7-10 zal.1.pdf
2III-7-10 zal.2.pdf
3III-7-10 zal.3.pdf
4III-7-10 zal.3a.pdf
5III-7-10 zal.4.pdf
6III-7-10 zal.5.pdf
7III-7-10 zal.6.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr III/7/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.01.2011, 14:39 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr III/7/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.