Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009r. > Uchwała Nr XXXIII/210/09 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Braniewa. Dzi jest 23.09.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6338893
  Uchwała Nr XXXIII/210/09 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Braniewa.

 

Uchwaa Nr XXXIII/210/09
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie przyjcia programu ochrony rodowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Braniewa.


Na podstawie art. 18 ust.1, art 84 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska ( j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, Dz.U. Nr 111, poz. 708, Dz.U. Nr 138, poz.865, Dz.U. Nr 154, poz. 958, Dz.U. Nr 171, poz.1056, Dz.U. Nr 199, poz.1227, M.P. Nr 79, poz.698, M.P. Nr 80, poz.707, Dz.U. Nr 223, poz.1464, Dz.U. Nr 227, poz.1505, Dz.U. z 2009 Nr 19, poz.100, Dz.U. Nr 20, poz.106, Dz.U. Nr 79, poz. 666, Dz. U. Nr 130, poz.1070 ) art. 14 ust. 6 ustawy z dnia o odpadach ( j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Dz.U. Nr 88, poz. 587, Dz.U.2005 Nr 175, poz.1462, Dz.U. z 2008 nr 199, poz.1227, Dz.U. Nr 223, poz.1464, Dz.U. z 2009 Nr 18, poz.97, Dz.U. Nr 79, poz. 666 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420 )

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje :


1


Uchwala si :

1) Program Ochrony rodowiska dla Miasta Braniewa na lata 2008 – 2011 z perspektyw na lata 2012 – 2015, stanowicym zacznik Nr 1 do niniejszej uchway,

2) Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Braniewa na lata 2008 – 2011 z perspektyw na lata 2012 – 2015, stanowicym zacznik Nr 2 do niniejszej uchway,2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-MazurskiegoPrzewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1Program ochrony środowiska Miasto Braniewo 29.12 do uchwały.pdf
2Plan Gospodarki Odpadami miasta Braniewo 29.12 do uchwały.pdf
3Prognoza POŚ, PGO, PUA.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIII/210/09 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Braniewa.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.01.2010, 08:52 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXIII/210/09 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Braniewa.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.