Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 r. > Uchwała Nr XXVI/165/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6386036
  Uchwała Nr XXVI/168/09 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami
  Uchwała Nr XXVI/170/09 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu i Zakładzie Karnym dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Uchwała Nr XXVI/165/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok

 

Uchwaa Nr XXVI/165/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 marca 2009r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2009 uchwalonego uchwa Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budetu miasta na 2009 rok zmienionej Uchwa Nr XXIV/155/09 z dnia 28 stycznia 2009r., Uchwa Nr XXV/162/09 z dnia 25 lutego 2009r, poprzez:

  1. Zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 330 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

  2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 230 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

  3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 227 980 z zgodnie z zacznikiem nr 2 ,

  4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 127 980 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 49 329 066 z,

  2. plan wydatkw ogem – 60 419 066 z,

  3. deficyt budetu – 11 090 000 z.

3. Rezerwa oglna po zmianach wynosi 189 020 z.

4. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009  2011przedstawia zacznik nr 3.

5. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 4.

2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf
4zal 4.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVI/165/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
02.04.2009, 11:14 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVI/165/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.