Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. > Uchwała Nr XXIII/154/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2009 r. Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524964
  Uchwała Nr XXIII/154/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2009 r.

 

Uchwaa Nr XXIII/154/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 grudnia 2008r.


w sprawie uchwalenia budetu Miasta Braniewa na 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 165, art.165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

Dochody budetu miasta w wysokoci 49 030 224 z, zgodnie

z zacznikiem nr 1 i nr 1a, z tego:

1) dochody biece w wysokoci 36 454 313 z

2) dochody majtkowe w wysokoci 12 575 911 z.

2

 1. Wydatki budetu miasta w wysokoci 60 120 224 z, zgodnie z zacznikiem nr 2, z tego :

 1. wydatki biece w wysokoci 36 163 826 z,

 2. wydatki majtkowe w wysokoci 23 956 398 z.

 1. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009  2011, zgodnie z zacznikiem nr 3.

 2. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokoci 23 956 398 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a.

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w wysokoci 12 679 392 z, zgodnie z zacznikiem nr 4.

3

1. Deficyt budetu miasta w wysokoci 11 090 000 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z wpyww ze sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 11 090 000 z.

 1. Przychody budetu w wysokoci 11 700 000 z, rozchody w wysokoci 610 000 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.

4

W budecie tworzy si rezerwy:

 1. ogln w wysokoci - 200 000 z,

 2. celowe w wysokoci 520 000 z, w tym:

  1. w wysokoci 500 000 z z przeznaczeniem na wypat odpraw emerytalnych oraz na podwyki pac dla pracownikw owiaty,

  2. w wysokoci 20 000 z z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych w zakresie zarzdzania kryzysowego.

5

 1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w wysokoci 6 054 811 z, zgodnie z zacznikiem nr 6.

 2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 7.

6

  1. Ustala si dochody w kwocie 225 000 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 216 500 z na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych.

  2. Ustala si wydatki w kwocie 8 500 z na realizacj zada okrelonych w programie zwalczania narkomanii.

7

 1. Plan przychodw i wydatkw w cznej kwocie dla zakadw budetowych: przychody - 3 147 430 z; wydatki 3 137 430 z,

zgodnie z zacznikiem nr 8.

 1. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych:

dochody– 443 412 z,

wydatki – 443 412 z,

zgodnie z zacznikiem nr 8.

8

 1. Dotacje przedmiotowe dla zakadu budetowego Administracji Budynkw Komunalnych:

  1. z tytuu dopat do 1 m2 powierzchni w zakresie dziaalnoci podstawowej i lokali socjalnych - 250 942 z

  2. z tytuu dopaty do 1m2 powierzchni w zakresie remontw budynkw i lokali komunalnych 136 260 z

  3. z tytuu dopaty do 1m2 powierzchni w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieci 239 515 z

  4. z tytuu dopaty do 1 m2 powierzchni w zakresie utrzymania ogrodu zoologicznego 165 257 z

  5. z tytuu dopaty do 1 szt w zakresie wyapywania psw bezpaskich – 9 888 z zgodnie z zacznikiem nr 9.


 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na czn kwot 1 184 190 z,

 2. dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo wychowawczych w wysokoci - 1 222 620 z,

 3. innych podmiotw w wysokoci 10 000 z,

zgodnie z zacznikiem nr 10.

 1. Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansw publicznych na czn kwot – 105 500 z, zgodnie zacznikiem nr 11.


9

Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci:

 1. przychody - 170 000 z,

 2. wydatki - 180 000 z,

zgodnie z zacznikiem nr 12.

10

Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na:

 1. sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie - 2 000 000 z

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie - 11 090 000 z

 3. spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw w kwocie - 610 000 z;

11

Upowania si Burmistrza do:

 1. zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 2 000 000 z,

 2. zacigania zobowiza:

  1. na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zaczniku nr 3 i nr 4,

  2. z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2010) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2010 roku,

 3. dokonywania zmian w planie wydatkw:

  1. w zakresie rodkw przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie powodujc zwikszenia wielkoci oglnej kwoty zaplanowanej w budecie miasta na wyej wymienione wydatki, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami,

  2. w zakresie rodkw przeznaczonych na inwestycje midzy zadaniami z wyjtkiem przeniesie midzy dziaami.

 1. lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.


12

Upowania si kierownikw jednostek organizacyjnych Miasta Braniewa do zacigania zobowiza niezbdnych do zapewnienia cigoci dziaania jednostki, ktrych termin zapaty upywa w roku nastpnym ( 2010 ).


13

Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2009 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 13 i nr 13a.


14

Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta.

15


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko – Mazurskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta.Przewodniczcy Rady Miejskiej

w Braniewie


Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 1a.pdf
3zal 2.pdf
4zal 3.pdf
5zal 3a.pdf
6zal 4.pdf
7zal 5.pdf
8zal 6.pdf
9zal 7.pdf
10zal 8.pdf
11zal 9.pdf
12zal 10.pdf
13zal 11.pdf
14zal 12.pdf
15zal 13.pdf
16zal 13a.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIII/154/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2009 r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.01.2009, 12:32 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXIII/154/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2009 r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.