Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. > Uchwała Nr XXIII/148/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6385999
  Uchwała Nr XXIII/152/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo
  Uchwała Nr XXIII/153/08 w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
  Uchwała Nr XXIII/154/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2009 r.

  Uchwała Nr XXIII/148/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

 

Uchwaa Nr XXIII/148/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 grudnia 2008r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2008 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2008 uchwalonego uchwa Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2008r. zmienionej uchwa Nr XV/99/08 Rady Miejskiej Braniewie z dnia 27 lutego 2008r, uchwa Nr XVI/109/08 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2008r. , uchwa Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 maja 2008r, uchwa Nr XIX/118/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2008r, uchwa Nr XX/125/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 wrzenia, uchwa Nr XXI/131/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 padziernika 2008r, uchwa Nr XXII/136/08Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 listopada 2008, poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 41 888 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

  2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 19 193 z przedstawia zacznik nr 1 do niniejszej uchway.

  3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 27 391 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

  4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 4 696 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 37 302 271 z,

  2. plan wydatkw ogem – 41 572 271 z,

  3. deficyt budetu – 4 270 000 z.

    1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 388 653 z zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.




Przewodniczcy Rady Miejskiej

w Braniewie


Olgierd Falkowski



lp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIII/148/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.01.2009, 12:13 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXIII/148/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.